Nieuws

Publicatie: 26 november 2021

Door:


De Europese Commissie heeft de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun verlengd met zes maanden, tot en met 30 juni 2022. De verlenging van de regeling is beperkt vanwege het verwachte herstel van de Europese economie waarbij een geleidelijke en gecoördineerde uitfasering van de crisismaatregelen wordt geboden. Naast een aantal wijzigingen zijn ook twee nieuwe maatregelen geïntroduceerd.

Wat is de tijdelijke kaderregeling  staatssteun?

Sinds maart 2020 geldt een tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. De Commissie heeft deze regeling vastgesteld om lidstaten in staat te stellen maatregelen te treffen om ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis te steunen. Op basis van dit kader zijn verschillende nationale steunmaatregelen bij de Commissie aangemeld, waaronder een aantal Nederlandse regelingen zoals doelgroepenvervoer II – verlenging. De tijdelijke kaderregeling heeft al een aantal wijzigingen ondergaan. De Europese Commissie heeft onlangs de zesde wijziging van dit kader vastgesteld.

Zesde wijziging tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun

De Commissie stelt een aantal wijzigingen voor en voegt twee nieuwe maatregelen toe. De wijzigingen en toevoegingen die we in de zesde wijziging van de tijdelijke kaderregeling onder andere zien, zijn de volgende:

  • Terugbetaalbare steuninstrumenten (denk aan garanties, leningen en terugbetaalbare voorschotten) kunnen tot en met 30 juni 2023 omgezet worden in andere vormen van steun, bijvoorbeeld rechtstreekse subsidies, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die de tijdelijke kaderregeling stelt;
  • Maximumbedragen van bepaalde soorten steun zijn aangepast, bijvoorbeeld voor ondernemingen actief in de visserij- en aquacultuursector of ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten;
  • De steunplafonds van de maatregel inzake niet-gedekte vaste kosten zijn aangepast om de aanhoudende economische gevolgen van de huidige crisis aan te pakken;
  • De toepassing van de bepalingen vooruitzonderlijke flexibiliteit in de reddings- en herstructureringsrichtsnoeren zijn verduidelijkt;
  • De duur van verleende garanties (op grond van punten 3.1, 3.2 en 3.12) kunnen worden verlengd, mits de voorwaarden van de betreffende punten en van punt 3.4 in acht worden genomen;
  • Er is een nieuw instrument geïntroduceerd, namelijk de mogelijkheid om maatregelen te treffen om investeringssteun met het oog op een duurzaam herstel te verlenen (punt 3.13);
  • Daarnaast introduceert de Commissie ook de mogelijkheid om maatregelen te treffen om solvabiliteitssteun te verlenen (punt 3.14);
  • De tijdelijke schrapping van alle landen op de lijst van landen met verhandelbare risico’s in de bijlage bij de mededeling over kortlopende exportkredietverzekering is verlengd tot en met 31 maart 2022.

Deze wijzigingen zijn nu ook terug te vinden in de informele geconsolideerde versie van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

Bron

Staatssteun: Commissie neemt een besluit over de toekomst van de tijdelijke kaderregeling om het economisch herstel te ondersteunen in de coronacrisis, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie, Kenniscentrum Europa decentraal