Nieuws

Publicatie: 12 mei 2021

Door: en


Het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd, na akkoord van de ministerraad. Met het wetsvoorstel moet onder andere het inrichten van aanbestedingsprocedures voor de inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger maken voor gemeenten.

Huidige praktijk

Op grond van de huidige Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning in de praktijk vaak ook voor het aanbesteden daarvan. Gemeenten moeten nu bij een aanbestedingsprocedure de overheidsopdracht gunnen aan de hand van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen en uitgebreide gunningscriteria en een  beoordelingssysteem voor de offertes moeten opstellen. Reeds in 2019 kondigde de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) aan dat hij de verplichting om volgens de emvi-methode te gunnen wilde schrappen uit de Wmo 2015 en uit de Jeugdwet (over deze achtergrond leest u meer in dit nieuwsbericht). In het nieuwe wetsvoorstel wordt dat nu geregeld.

Wijzigingen

Emvi-criterium

Met het wetsvoorstel wordt het emvi-criterium geschrapt voor aanbestedingen onder de Jeugdwet en de Wmo 2015. Hierdoor kunnen gemeenten optimaal gebruik maken van het verstrekken van overheidsopdrachten via de procedure voor sociale en andere specifieke diensten (het zogenaamde ‘verlichte regime’) en een aanbestedingsprocedure uitvoeren op basis van een minder gecompliceerde gunningsprocedure. De regel dat een gemeente niet louter mag gunnen op basis van de laagste prijs en dat altijd rekening wordt gehouden met de aangeboden kwaliteit blijft echter bestaan. Het doel van deze wetswijziging is dus om een belemmering voor gemeenten weg te nemen, waardoor het eenvoudiger zal zijn om overheidsopdrachten op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Ook hoopt de regering hiermee het gebruik van de open-house-procedure te verminderen.

Het ministerie van VWS benadrukt wel dat iedere goede aanbieder een eerlijke kans op een contract met de gemeente moet blijven krijgen. Daarom wordt er gewerkt aan een handreiking om gemeenten te helpen bij de vormgeving van de eenvoudigere aanbestedingsprocedures.

Reële prijs en zorgvuldigheidseisen

Op dit moment moeten gemeenten bij het inkopen of subsidiëren van zorg reële prijzen betalen op grond van de Wmo 2015. VWS heeft al eerder aangekondigd ook een plicht voor het betalen van reële prijzen op te nemen in de Jeugdwet. Het wetsvoorstel bevat hier een delegatiebepaling voor. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een delegatiebepaling om een aantal zorgvuldigheidseisen op te stellen voor gemeenten. Dit zijn aanvullende eisen waaraan gemeenten moeten voldoen bij de inkoop of subsidiëring van zorg voor jeugdigen, die toezien op de continuïteit van de beschikbaarheid van de zorg in het algemeen en van de zorgverlening aan individuele cliënten. Ook hiervoor wordt voorgesteld om een delegatiebepaling op te nemen in de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Bron

Wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015, Rijksoverheid

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Sociaal domein, Kenniscentrum Europa decentraal