Nieuws

Publicatie: 22 maart 2021

Door: en


De werkgroep ‛Green Deal Going Local’ heeft onlangs haar routekaart voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het realiseren van klimaatneutraliteit en het behalen van doelstellingen van de Green Deal vergt veel inspanning van decentrale overheden en vraagt daarom om een gecoördineerde aanpak van het Comité van de Regio’s. Met de Green Deal Going Local Roadmap 2021 wordt een kader geschept voor de werkzaamheden van de werkgroep in 2021. Hierbij ligt de nadruk vooral op het bevorderen van de samenwerking tussen het Comité en de institutionele driehoek (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad).

Werkgroep en doelstellingen

Het Comité van de Regio’s introduceerde het afgelopen jaar de werkgroep ‛Green Deal Going Local’ (GDGL) om ervoor te zorgen dat de Green Deal ook op regionaal niveau van de grond komt. Via de werkgroep worden steden en regio’s meer betrokken bij de vaststelling, uitvoering en evaluatie van de initiatieven in het kader van de Green Deal. Binnen de werkgroep is het van belang de standpunten van steden en regio’s, omtrent de groene transitie, over te brengen op de EU-instellingen. Te denken valt aan het kenbaar maken van mogelijke knelpunten bij de implementatie van de Green Deal en het onder de aandacht brengen van resultaten en best-practices bij reeds uitgevoerde plannen. Op deze manier worden mogelijke obstakels sneller geïdentificeerd en is het makkelijker om hierop te reageren.

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de Green Deal ook in 2021 vorm krijgen, heeft de werkgroep de volgende vijf prioriteiten opgesteld:

  1. Intensiever samenwerken met de Europese Commissie bij het verwezenlijken van de groene transitie;
  2. Samenwerken met het Europees parlement op het gebied van toekomstige wetgeving gerelateerd aan de prioriteiten van de Green Deal;
  3. Het Portugese en Sloveense voorzitterschap van de Raad ondersteunen bij aan de Green Deal gerelateerde voorstellen;
  4. De Green Deal op mondiaal niveau bevorderen;
  5. Het omvormen van het Comité van de Regio’s tot een moderne en groene administratie.

Strategie routekaart

In de GDGL Roadmap 2021 is onder andere een agenda te vinden met een planning van het werk van de werkgroep in 2021. Daarnaast is een thematisch overzicht opgenomen van de prioritaire gebieden en/of thema’s zoals benoemd door de Europese Commissie. Per thema wordt ingegaan op de prioriteiten en de cross-cutting activiteiten.

Thematisch overzicht

Om ervoor te zorgen dat de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 wordt behaald, moet het Comité van de Regio’s de ontwikkeling en uitvoering van de Green Deal op alle mogelijke gebieden ondersteunen. Een aantal thema’s zijn hierbij belangrijk, zoals:

  • Klimaatneutraliteit bewerkstelligen
  • De overgang naar een circulaire economie
  • De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Het Just Transition Fund
  • Schone en betrouwbare energie

Het Comité van de Regio’s heeft een aantal acties tot haar beschikking om ervoor te zorgen dat de Green Deal ook op lokaal niveau wordt uitgewerkt. Deze acties zijn onder andere het adviseren bij wetgevingswerkzaamheden, het opstellen van actieplannen en het vergroten van de zichtbaarheid door communicatietechnieken. Zo kan het Comité bijvoorbeeld acties opzetten om de uitstoot van uitlaatgassen te bestrijden of het gebruik van duurzaam vervoer te bevorderen.

Deze acties dragen allemaal bij aan één van de vier grote doelen zoals genoemd in de Roadmap 2021: het geven van het goede voorbeeld door te laten zien wat het Comité kan doen voor de Green Deal, het versnellen van de implementatie van deze Deal, het bevorderen van activiteiten die het regionale standpunt meenemen in de ontwikkeling van de groene transitie en het vergroten van de bewustwording van de inspanningen van het Comité bij de Deal.

Het Comité van de Regio’s vervult daarnaast een rol in de vroege signalering van eventuele knelpunten bij de implementatie van de groene transitie. Het vroegtijdig erkennen van problemen helpt het implementatieproces te bevorderen. Tevens maakt het werk van het Comité de werkzaamheden van decentrale overheden toegankelijker en stimuleert hiermee de onderlinge samenwerking tussen EU-instellingen enerzijds en de regionale overheden anderzijds.

Bron

Green Deal Going Local Roadmap 2021, Comité van de Regio’s

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal