Nieuws

Publicatie: 17 januari 2022

Door:


Met de ingang van het nieuwe jaar zijn er binnen de dossiers Aanbesteden en Staatssteun ook enkele regels van kracht geworden waar decentrale overheden rekening mee moeten houden. In dit overzichtsartikel wordt besproken om welke wetten en wijzigingen het gaat.

Aanbesteden

Aanbestedingsdrempels

In november 2021 werden de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. Deze drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Aangezien de drempelbedragen iets verhoogd zijn ten opzichte van de oude drempelbedragen is dit voor decentrale overheden belangrijk om te weten. Meer informatie over de nieuwe geldende drempelbedragen kunt u lezen in dit nieuwsbericht.

Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit is voor de derde keer herzien en op 1 januari 2022 in werking getreden. De Gids Proportionaliteit licht de praktische uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel toe. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de voorwaarden voor gunning van een opdracht in verhouding moeten staan tot de inhoud van de opdracht. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten bij aanbestedingen rekening houden met dit beginsel. Met de herziening is de toepassing van de rechtsverwerkingsclausules ingeperkt. Deze clausules staan ook bekend als de Grossmann-clausules. Meer informatie over de wijziging van de Gids Proportionaliteit is te lezen in dit nieuwsbericht.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2012 in werking getreden. Als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein ligt deze verantwoordelijkheid nu bij gemeenten. Gemeenten dienen tijdig te zorgen voor een passend aanbod van inburgeringstrajecten. Daarom brengt het inkopen van de verschillende leerroutes enkele aandachtspunten met zich mee:

  • Een reĆ«le berekening maken van de waarde van de in te kopen leerroute(s);
  • Het opnemen van een bepaald keurmerk in de technische specificaties;
  • Onderzoeken of het mogelijk is om samen te werken met buurgemeenten.

Europa decentraal schreef hier eerder een praktijkvraag over.

Veiligheid in Aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2022 treedt Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in werking. Dit houdt in dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) hanteren. Er zal dan ook voortaan om een bewijsmiddel van trede twee op de Veiligheidsladder worden gevraagd. Zodoende gaat het veiligheidsbewustzijn in de gehele bouwketen omhoog.

Staatssteun

Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie

Vanaf januari 2022 gelden ook de nieuwe Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat milieubescherming en energie. Deze richtsnoeren zullen, zodra zij formeel zijn aangenomen, de bestaande Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 vervangen. Meer informatie over de wijzigingen in de richtsnoeren leest u in dit bericht.

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal