Nieuws

Publicatie: 1 oktober 2021

Door:


Het is de Week van de Toegankelijkheid! Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van musea, festivals, natuurgebieden en andere openbare plekken, maar ook voor de digitale toegankelijkheid van websites, betaalterminals en mobiele applicaties. Enige tijd geleden zijn Europese regels vastgesteld. Op grond daarvan is er ook voor decentrale overheden in de nabije toekomst nog wel wat werk aan de winkel.

Europese regels voor toegankelijkheid

Toegankelijkheidsakte

In juni 2019 is de Europese Toegankelijkheidsakte (Richtlijn 2019/882) gepubliceerd. Uit die richtlijn volgt dat de lidstaten drie jaar de tijd hebben, dus tot 28 juni 2022, om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Deze richtlijn heeft als doel om bepaalde producten en diensten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden, toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Hierbij gaat het onder andere om pc’s, betaal- en check-in automaten, e-books en e-readers, bepaalde transportdiensten, telefonie en e-commerce. De Toegankelijkheidsakte stelt dus verplichte Europese eisen in voor bepaalde producten en diensten. Dit geldt ook voor de gunning van overheidsopdrachten, zo blijkt uit artikel 24 van Richtlijn 2019/882. Hierdoor hebben overheidsinkopers de specifieke verplichting om rekening te houden met minimale toegankelijkheidseisen in de technische specificaties voor producten, diensten en gebouwde werken die ze aanschaffen en die bedoeld zijn voor gebruik door natuurlijke personen.

Er is op dit moment nog niet veel bekend over de Nederlandse implementatie van de richtlijn. Wel blijkt uit het Eerste Kamerdossier dat de implementatie in Nederland niet op schema ligt. Zodra hier meer over bekend is, zal Europa decentraal u op de hoogte houden.

Digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 geldt voor de digitale toegankelijkheid de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. De Toegankelijkheidsrichtlijn verplicht overheidsinstanties om hun websites op zo’n manier in te richten dat deze te gebruiken is door mensen met en zonder handicap. Dat geldt sinds september 2020 voor websites en sinds juni 2021 ook voor mobiele applicaties. In Nederland zijn de regels vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Concreet wordt vereist dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voldoen aan de toegankelijkheidseisen van standaard EN 301 549 (tot aan niveau AA van de WCAG 2.0). Deze technische standaarden zijn te vinden op deze webpagina. Daarnaast moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring op hun website of mobiele applicatie plaatsen om aan te tonen dat ze aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

De Toegankelijkheidsrichtlijn wordt momenteel geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is om standpunten te verzamelen van alle belanghebbenden, waaronder ook de decentrale overheden vallen. De input wordt meegenomen voor toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van (web)toegankelijkheid. De raadpleging staat nog open tot 25 oktober 2021.

Taken decentrale overheden

In de praktijk blijkt dat het voor veel (decentrale) overheden tamelijk lastig is om alle toegankelijkheidsverbeteringen toe te passen. De richtlijnen brengen immers complexe verplichtingen met zich mee. De Week van de Toegankelijkheid hoopt bij te dragen aan de bewustwording van het belang van toegankelijkheid. Daarnaast worden er diverse (online en offline) activiteiten en modules aangeboden die kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid. Voor meer informatie kunt u ook deze website bekijken.

Meer informatie

Website Week van de Toegankelijkheid, Ieder(In)

Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa decentraal

Digitale toegankelijkheid, VNG