Nieuws

Publicatie: 8 februari 2021

Door: , en


De Europese Commissie trekt een extra bedrag van 35 miljoen euro uit voor het subsidieprogramma European Local Energy Assistence facility (ELENA). ELENA is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. Het door de Commissie vrijgemaakte bedrag dient te worden gebruikt voor projecten gerelateerd aan energie-efficiëntie (30 miljoen) of stedelijk transport en mobiliteit (5 miljoen). Met geld uit ELENA worden lokale overheden gestimuleerd om grote projecten gericht op energie-efficiëntie uit te werken.

Het ELENA programma

ELENA maakt sinds 2014 deel uit van Horizon Europe, dat gericht is op het stimuleren van onderzoek en innovatie binnen de Europese Unie. Met het ELENA programma wil de Commissie investeringen in energie-efficiëntie verder stimuleren, met name in gebouwen, warmtenetwerken, straatverlichting en schoon stadsvervoer. Dergelijke investeringen zijn nodig om de energie-transitie van de EU in goede banen te leiden en klimaatverandering het hoofd te bieden. Het terugdringen van het energieverbruik is tevens een centrale doelstelling van de Europese Green Deal, die tot doel heeft de energiebehoeften van de Europese Unie tegen 2030 met 32,5% te verminderen. Projecten die voor dit programma in aanmerking komen richten zich op drie thema’s;

  • Energie-efficiëntie

Voorbeeldprojecten: Renovatie of aanpassing van gebouwen gericht op energie-efficiëntie, het opstarten van duurzame wijkwarmte of de integratie van hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen).

  • Duurzaam wonen

Voorbeeldprojecten: Energie-efficiënte renovaties van één- en meergezinswoningen of sociale woningbouw.

  • Stedelijk vervoer en mobiliteit

Voorbeeldprojecten: Investeringen ter ondersteuning of bevordering van alternatieve brandstoffen of energie-efficiënter vervoer in stedelijke gebieden.

ELENA financiert enkel de voorbereidingskosten of de ‘kosten van technische ondersteuning’ van energieprojecten, denk aan het opstellen van een businessplan. Deze gemaakte kosten moeten leiden tot investeringen waarmee vervolgens de uitvoering van het project in kwestie gefinancierd kan worden. Hierbij geldt een maximale uitvoeringsperiode van drie jaar voor energie-efficiëntie (inclusief duurzaam wonen) en een uitvoeringsperiode van vier jaar voor stedelijk vervoer en mobiliteit. Het extra geld dat de Commissie vrijmaakt is echter niet bestemd voor ‟duurzaam wonen” projecten. 

Relevantie voor decentrale overheden

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij de implementatie van duurzaam energiebeleid.

Verschillende projecten in Nederland worden al financieel bijgestaan door subsidie vanuit het ELENA programma. Zo heeft de provincie Zuid-Holland voor het programma Duurzame Wijkwarmte een subsidie van 2,7 miljoen euro ontvangen. Met deze subsidie gaan negen Zuid-Hollandse gemeenten tien woonwijken toekomstbestendig maken. In onze EU-wijzer over hernieuwbare energie leest u meer over dit project.

Aanvraag

Geïnteresseerden kunnen in aanmerking komen voor ELENA door een aantal stappen te doorlopen. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u via deze link. 

Bron:

Continued EU funding commitment to support energy efficiency in urban areas, Europese Investeringsbank

Meer informatie

European Local Energy Assistance Facility (ELENA), Kenniscentrum Europa decentraal
Energie, Kenniscentrum Europa decentraal
Regionaal beleid en fondsen, Kenniscentrum Europa decentraal
EU wijzer hernieuwbare energie, Kenniscentrum Europa decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal