Nieuws

Publicatie: 8 juli 2019

Door: en


Het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL) lijkt te hebben bijgedragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris baseert zich daarbij op een beleidsdoorlichting van het NSL, die in februari al werd afgerond. Hoewel overschrijdingen van de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof zijn afgenomen, is het niet duidelijk in welke mate deze afname is toe te schrijven aan het NSL.

Luchtkwaliteitsplan

Het NSL is in augustus 2009 in werking getreden, nadat Nederland van de Europese Commissie derogatie (uitstel) had gekregen om te voldoen aan de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). Voorwaarde voor uitstel was een luchtkwaliteitsplan dat liet zien op welke manier er binnen de uitgestelde termijn aan de normen kon worden voldaan. Het eerste doel van het NSL is dus te kunnen voldoen aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Daarnaast moet het NSL er ook voor zorgen dat ruimtelijke projecten die vaak voor luchtvervuiling zorgen toch door kunnen gaan.

Niet volledig doeltreffend

In de periode die voor de beleidsdoorlichting is onderzocht (2006-2018) is het aantal overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen aanzienlijk afgenomen. De onderzoekers kunnen echter geen harde conclusies trekken over de mate waarin het NSL hier aan bijgedragen heeft. Het is moeilijk om de effecten van NSL-maatregelen en autonome ontwikkelingen los van elkaar te zien. Wel concluderen de onderzoekers dat het NSL niet volledig doeltreffend is geweest, omdat niet op tijd op alle locaties in Nederland aan de normen is voldaan. Daarbij wordt wel aangetekend dat het grootste deel van de EU-lidstaten eveneens moeite heeft aan de normen te voldoen.

Aanbevelingen

De onderzoekers benadrukken dat het voldoen aan Europese normen niet per definitie betekent dat de luchtkwaliteit goed is. Ze roepen de minister er dan ook toe op om in Europa in te zetten op het afdwingen van emissiereducties. Daarnaast is ook monitoring van en onderzoek naar de effecten van het beleid van groot belang. De minister neemt de aanbevelingen mee in de uitwerking van een nieuw luchtkwaliteitsplan, het Schone Lucht Akkoord (SLA). De focus van dit beleid verschuift van het behalen van Europese normen naar het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de volksgezondheid.

Bron

Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Rijksoverheid

Meer informatie

Lucht, Kenniscentrum Europa decentraal
Luchtkwaliteit, Kenniscentrum Europa decentraal
Rechter mag controleren op meetpunten luchtkwaliteit, Kenniscentrum Europa decentraal
Kamerbrief over beleidsdoorlichting NSL, Rijksoverheid