Nieuws

Publicatie: 18 september 2019

Door: en


De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader. Momenteel ligt er een uitvraag voor input op het gebied van DAEB-regelgeving.

Fitnesschecks

Fitness checks zijn een instrument van de Europese Commissie om Europese wet- en regelgeving te evalueren en te beoordelen op hun effectiviteit en efficiëntie. Bijvoorbeeld door het identificeren van onnodige administratieve lasten, inconsistenties en overlap met andere EU-wet- en regelgeving. Fitness checks verschillen van reguliere evaluaties van Europese wet- en regelgeving, omdat deze beogen een hele set van wet- en regelgeving binnen een bepaald beleidsterrein gelijktijdig en als geheel te evalueren.

Evaluatie specifieke DAEB-regelgeving

De Europese Commissie heeft drie documenten aan de lidstaten gestuurd over de staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waar decentrale overheden input op kunnen leveren. Dit biedt de mogelijkheid aan decentrale overheden om de DAEB-regels aan de orde te stellen bij de Europese Commissie. Het gaat om de volgende drie punten:
1. een publieke consultatie over de DAEB-regels voor zorg en sociale diensten (welke mede is gericht aan publieke autoriteiten);
2. een specifieke vragenlijst voor de EU-lidstaten over gezondheid en sociale diensten en DAEB;

Deadlines en aanlevering

Het verzoek is om uiterlijk 30 september op de stukken te reageren. Graag ontvangen we de reactie in het Engels in de Word-versie. Reageren kan door te mailen naar het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale overheden coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl

Door:

Het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Kenniscentrum Europa decentraal.