Nieuws

Publicatie: 9 september 2019

Door:


Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie krijgen nationale parlementen acht weken de tijd om deze te toetsen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Dit noemt men ook wel de gele of oranje kaart procedure. Deze toetsingsperiode wordt altijd uitgesteld tijdens de maand augustus, oftewel het zomerreces. De Commissie heeft nu voorgesteld om, naar aanleiding van het rapport van de taskforce ‘Subsidiariteit en Evenredigheid’, datzelfde uitstel te laten gelden tijdens de kerstperiode (tussen 20 december en 10 januari).

Subsidiariteitsbeginsel

Met name relevant voor de ‘gele’ of ‘oranje kaart’ procedure is het subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel ziet erop toe dat wetgeving op het juiste niveau – Europees, nationaal, regionaal of lokaal – wordt gevormd. Een van de manieren waarop het subsidiariteitsbeginsel wordt gewaarborgd is het inzetten van een ‘gele’ of ‘oranje kaart’ door een nationaal parlement.

Wat is de ‘gele’ of ‘oranje kaart’-procedure?

Wanneer een derde van de nationale parlementen van de Europese lidstaten aangeeft dat een onderwerp niet op Europees, maar bijvoorbeeld op nationaal of provinciaal niveau behandeld moet worden, moet de Europese Commissie het voorstel heroverwegen. Er wordt dan gesproken van de ‘gele kaart’. Er is spraken van een ‘oranje’ kaart wanneer de helft van alle nationale parlementen bezwaar maakt bij een voorstel op Europees niveau. De Commissie kan in dit geval het voorstel alleen doorzetten onder de voorwaarde dat zij in een uitgebreid advies uitlegt waarom het voorstel wel Europees behandeld kan worden.
Waar nationale parlementen normaal gesproken de reguliere termijn van 8 weken is toegewezen voor de ‘gele’ of ‘oranje kaart’ procedure conform Protocol 2 VEU, over het toepassen van het subsidiariteit- en evenredigheidsbeginsel, worden momenteel de aangewezen weken in de zomer hiervan uitgesloten. Met het nieuwe voorstel worden de dagen rond kerst hieraan toegevoegd.
In een brief aan de Tweede Kamer schreef Minister Blok van Buitenlandse Zaken dat het kerstreces opgenomen zal worden in de afspraken met het parlement met betrekking tot de EU-informatievoorziening.

De taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Dit praktische besluit van de Commissie komt overeen met de aanbevelingen van de door Juncker opgerichte ‘taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden’. Voorgezeten door de eerste vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kwam deze taskforce in 2018 met verschillende voorstellen om regionale en lokale autoriteiten beter te betrekken bij EU beleidsvorming en de implementatie hiervan.

De aanbevelingen van de Taskforce

In de aanbevelingen van de Taskforce is, onder andere, naar voren gekomen dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers gezamenlijk zouden moeten werken aan meerjarige werkprogramma’s en dat subsidiariteit en evenredigheid meer consistent door zowel de nationale, regionale als de lokale overheden moet worden geëvalueerd. Passend bij het recent naar voren gekomen voorstel voor het kerstreces, stelden zij voor om bij de eerstvolgende herziening van het EU-verdrag de toegewezen termijn voor nationale parlementen te verlengen van 8 naar 12 weken. Meer informatie over de taskforce en haar aanbevelingen, leest u in dit artikel.

Door:

Nora Nijboer en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa Decentraal

Bron:

Rond Kerstperiode meer tijd voor nationale parlementen om gele of oranje kaart op te steken, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Report of the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently, Taskforce on subsidiarity, proportionality and doing less more efficiently.

Lees meer:

Betere Regelgeving, Europa decentraal
De Commissie wil een sterkere stem voor Lokale en Regionale Overheden in Brussel, Europa decentraal
Aanbevelingen EU Task Force: Grotere Betrokkenheid van Decentrale Overheden bij EU-Beleidsvorming, Europa decentraal