Nieuws

Publicatie: 2 november 2020

Door: en


De ontwikkelingen die voortkomen uit de digitale transformatie hebben invloed op verschillende afdelingen en disciplines van de waterschappen. Niet alleen juristen krijgen steeds meer te maken met de digitale transformatie, maar ook waterschappers van andere disciplines merken de invloed van juridische regels op hun dagelijkse werkzaamheden. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft daarom een handreiking opgesteld om alle waterschappers te ondersteunen bij de digitale transformatie en wettelijke regels die daarbij horen.

Digitale transformatie

De digitale transformatie focust op de inrichtingen van organisaties en processen. Met innovatieve technologie streven waterschappen naar een innovatief businessmodel. In het kader van de digitale transformatie wordt gewerkt van een online omgeving naar een ‘(hyper)connected’ samenleving.
Aan de hand van de thema’s dienstverlening, transparantie, privacy en overige afspraken wordt in de handreiking uiteengezet wat de gevolgen zijn van de toepasselijke wetgeving.

Dienstverlening

Het is de bedoeling dat het contact tussen overheden en burgers en bedrijven slimmer, toegankelijker en persoonlijker wordt. Om dit te realiseren wordt er gewerkt aan hernieuwde wet- en regelgeving. Wat betreft dienstverlening zijn dit onder andere de Single Digital Gateway – verordening, de Dienstenwet en de eIDAS – verordening.

Transparantie

Een waterschap verwerkt dagelijks grote stromen aan informatie. Het is van belang dat een waterschap transparant is in de verwerking en productie van informatie. Informatie die al bekend is binnen de overheid moet worden hergebruikt en als open data beschikbaar worden gesteld. Zo kunnen burgers en bedrijven er gebruik van maken. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet open overheid (Woo), de Archiefwet 2021 en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) scheppen de wettelijke kaders voor transparantie in de door de waterschap verstrekte informatie.

Privacy

De digitale transformatie brengt kansen en efficiëntie, maar ook risico’s en nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Veel persoonlijke informatie is tegenwoordig te vinden op het internet. Dit kan ertoe leiden dat de persoonlijke levenssfeer van burgers in het gedrang komt. Daarom moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden nageleefd. In de handreiking zijn de regels voor privacy uitgebreid uiteen gezet voor de waterschappen. Naast de wettelijke regels zijn ook afspraken gemaakt ter bevordering van de informatieveiligheid, architectuur en standaarden. Het doel daarvan is om de samenwerking en de gegevensuitwisseling tussen organisaties te vereenvoudigen en verbeteren.

Bron

Handreiking UVW voor wetten rond digitale transformatie, Digitaleoverheid.nl
Handreiking Digitale transformatie, Unie van Waterschappen

Door

Laura Hollmann en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal
Privacy, Kenniscentrum Europa decentraal
Informatiepakket centraal loket Dienstenwet gepubliceerd: aan welke verplichtingen dienen decentrale overheden te voldoen?, Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe verzamelen decentrale overheden straks statistieken over de Single Digital Gateway?, Kenniscentrum Europa decentraal