Nieuws

Publicatie: 6 april 2021

Door:


Elke twee jaar moet Nederland aan de World Trade Organisation (WTO) rapporteren over alle subsidies die onder het WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) vallen. Decentrale overheden worden verzocht het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen.

Zowel alle lidstaten als de Europese Unie zelf zijn lid van de WTO. Zij treden gezamenlijk op binnen de WTO onder leiding van de Europese Commissie. Ten behoeve van deze rapportage moet Nederland een overzicht van nationale subsidies aan de Europese Commissie verstrekken, die de subsidies namens de Europese Unie en haar lidstaten bij de WTO notificeert.

Reikwijdte ASCM

De subsidies die in aanmerking komen voor notificatie onder de ASCM, worden in de praktijk in Europa gezien als staatssteun. Echter, niet alle staatssteun is ook een subsidie die bij de WTO moet worden genotificeerd. De volgende praktische richtsnoeren moeten worden gehanteerd bij de beoordeling om een subsidie te notificeren:

  • Alleen subsidies die gestart zijn, nog doorlopen of geëindigd zijn in 2019 of 2020 worden genotificeerd;
  • Alleen subsidies aan bedrijven (dus niet non-profitinstellingen) worden genotificeerd. Let op, dit begrip is nauwer dan het begrip ‘onderneming’ in het kader van staatssteun.
  • Alleen subsidies die in relatie staan tot het ontwikkelen van een product of produceren van goederen (dus niet diensten, financiële dienstverlening, financieringsbevordering) worden genotificeerd;
  • Het gaat met name om subsidies aan bedrijven in de volgende sectoren: energie, high tech, staal, metaal, luchtvaart, ruimtevaart, scheepsbouw, onderzoek (geen fundamenteel, wel industrieel of experimenteel) en farmacie. Specifieke subsidies in het kader van de COVID-pandemie moeten ook worden genotificeerd;
  • Het gaat om zowel incidentele subsidies als subsidies die zijn verleend op grond van een subsidieregeling;
  • Als richtbedrag van de subsidie wordt gehanteerd: vanaf 10 miljoen euro.

De volgende subsidies moeten in ieder geval niet worden genotificeerd:

  • Subsidies die algemeen van karakter zijn in die zin dat deze niet een bepaald bedrijf of een bepaalde sector bevoordelen en ook volgtijdelijk is (‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’);
  • De cofinanciering van Europese programma’s, zoals EFRO, ESF, Horizon 2020 en POP.

Aanleveren Gegevens

Decentrale overheden wordt verzocht uiterlijk dinsdag 20 april 2021 het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen. Hiertoe dient het volgende format te worden gebruikt: “Template WTO-notificatie subsidies”.

BRON

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, World Trade Organisation

DOOR

Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa decentraal, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MEER INFORMATIE

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal