Nieuws

Publicatie: 5 oktober 2020

Door: en


De mededingings- en staatssteun­regels worden mogelijk aangepast om groene investeringen aan te moedigen. Dit heeft Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging in de Europese Commissie, gezegd in een speech over de Green Deal en het Europees Mededingingsbeleid. In de speech zegt ze dat  mededingings- en staatssteun­regels van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelen van de Europese Green Deal.

Europese mededingings- en staatssteunregels

Om effectieve concurrentie binnen de Europese Unie (EU) te verzekeren, heeft de EU een uitgebreid stelsel van regels over mededinging en staatssteun. Deze regels zijn gericht op het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de interne markt. Zo mogen ondernemingen geen kartel vormen of misbruik maken van hun sterke positie op de interne markt. Daarnaast is het verboden voor (decentrale) overheden om met staatssteunmaatregelen bepaalde ondernemingen een economisch voordeel uit staatsmiddelen te verschaffen. Staatssteun kan wel verleend worden na goedkeuring van de Europese Commissie of bij toepassing van een van de vele vrijstellingen.

Verband tussen medeginging en de green deal

In haar speech benadrukt Verstager dat mededinging een beleidsterrein is, dat de EU helpt bij het behalen van haar groene doelstellingen. Eerlijke concurrentie is een stimulans voor innovatie en het ontwikkelen van nieuwe (duurzame) technologieën. Ook voorkomen de mededingingsregels hoge prijzen, bijvoorbeeld van elektrische auto’s. Staatssteunregels kunnen volgens Verstager een overgang naar een duurzame samenleving betaalbaar maken doordat (decentrale) overheden kunnen investeren in groene initiatieven.

Plannen voor een nog groenere mededinging

De mededingingsregels moeten worden vernieuwd om de Europese Green Deal te ondersteunen. Verstager kondigt in haar speech aan dat de Europese Commissie een consultatie opent over de staatssteunregels op het gebied van groene investeringen. Dit gebeurt de komende weken. De Europese Commissie overweegt een ‘groene bonus’ in te stellen om overheden aan te sporen tot duurzaam handelen. Ook wordt onderzocht of staatssteunmaatregelen die schadelijk zijn voor het milieu, kunnen worden afgekeurd. Op het gebied van mededinging wil de Europese Commissie de mogelijkheden voor samenwerkingsconstructies met duurzame doelen verruimen.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) sluit zich bij de trend van vergroening aan. De ACM heeft richtsnoeren gepubliceerd met  uitleg over duurzame samenwerkingen die binnen de mededingingsregels zijn toegestaan. Het is de bedoeling dat de voordelen van zo’n samenwerking zwaarder wegen dan de nadelen. Zo kan een  lagere CO2 emissie van groter belang zijn dan een prijsstijging voor consumenten. Hoe deze afweging precies moet worden gemaakt, wordt ook toegelicht in de richtsnoeren.

Bron

Speech: The Green Deal and Competition Policy,  Europese Commissie

Door

Monika Beck en Demi Hoefnagels, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Europees mededingingsrecht, Kenniscentrum Europa Decentraal
Green Deal, Kenniscentrum Europa Decentraal