Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door:


De Europese industrie is sterk en is leidend in vele sectoren in de wereld. De Europese industrie moet zich echter ook aanpassen aan een globaliserende en competitieve wereldmarkt. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is zich daar ook van bewust en heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu (Zuid-Holland) gevraagd om een rapport te schrijven over ‘een plaatsgebonden aanpak van EU-beleid voor industrie 2030’. Gedeputeerde Jeannette Baljeu haalt in Brussel input op om de stap te zetten naar het EU Industriebeleid 2030.

“Het is belangrijk om regionale economische clusters van bedrijven en kennisinstellingen te versterken en hen bij te staan in de transitie naar een circulaire en zero-carbon economie, zodat de regio’s gezamenlijk kunnen werken aan een sterker, innovatief en concurrerende Europese Unie”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Informele stakeholdersbijeenkomst

Op 14 februari heeft Regio Randstad een informele stakeholdersbijeenkomst georganiseerd om de eerste ideeën over het rapport en de aanbevelingen daarin, helder te krijgen. Vele organisaties waren aanwezig: TNO, Europese Commissie, Vanguard, BussinessEurope en belanghebbende steden en regio’s. Hoe kunnen de regio’s bijdragen aan dit nieuwe industriebeleid? Hoe kan dit op een maximaal duurzame manier? Hoe kan dit cross-sectoraal, cross-regionaal en fonds overstijgend gebeuren?, Deze drie vragen stelde gedeputeerde Baljeu aan de orde tijdens deze bijeenkomst. Tijdens de daaropvolgende discussie kwam naar voren dat het investeren in de nieuwe ‘skills’ die nodig zijn om werkenden klaar te maken voor de nieuwe industrie, speciale aandacht nodig heeft.

Officiële stakeholdersbijeenkomst

De officiële stakeholdersbijeenkomst vanuit het CvdR zelf, vond de dag erna plaats. Consultancybureau ‘t33 Sound Policy’ trapte af door de uitkomsten te presenteren van experimenten door heel Europa van het implementeren van een ‘place-based approach’. Om zoveel mogelijk onderwerpen aan te stippen, ging men daarna in vier werkgroepen uiteen om elk een thema te bespreken: de ‘place-based approach’ zelf, de pan-Europese samenwerking tussen regio’s, de technologische veranderingen voor een nieuwe industrie, plus de daarbij behorende ‘skills’ en de transitie naar een circulaire- en koolstofarme economie. Uit deze verzameling van onderwerpen, kwam duidelijk naar voren dat de regio’s kunnen en moeten optreden als verbinder tussen industrie (met daarbij MKB), kennisveld, samenleving en overheid. Zo kan de hele keten worden meegenomen. Dit alles zowel binnen, als buiten de regio’s zelf, om gelijkaardige regio’s in Europa te verbinden. Regio’s kunnen leiderschap tonen door te verbinden tussen sectoren en regio’s

Vervolg stakeholdersbijeenkomst

Op 6 maart vindt er een workshop plaats waar gedeputeerde Jeannette Baljeu met diverse experts in gesprek gaat over de toekomst van het EU industriebeleid. Tijdens deze workshop zullen er experts van diverse instanties aanwezig zijn; De Europese Commissie, het ESPON (European Spatial Planning Observation Network), Europees Comite van de Regio’s (CvdR) en OECD. Er zullen interactieve debatten plaatsvinden waarin deelnemers wordt gevraagd om mee te denken over de vraag hoe een EU-strategie voor het industriebeleid kan worden geïmplementeerd op basis van een regionale of plaatsgebonden aanpak. De input wordt meegenomen bij het formuleren van het advies van het eerste concept van het rapport dat op 23 maart wordt gepresenteerd.

Door:

Joris Heuker, Regio Randstad & Winod Datadien, Provincie Zuid-Holland