Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


Het jaarlijkse Staatssteun Scoreboard is afgelopen week door de Europese Commissie gepubliceerd. Daaruit blijkt niet alleen dat de trend van het toegenomen gebruik van de vrijstellingsverordeningen doorzet, maar ook dat de daarmee gepaarde bedragen aanzienlijk hoger zijn (een stijging van € 7,8 miljard ten opzichte van 2016).

In Nederland is het totale bedrag aan staatssteun nagenoeg gelijk gebleven. Daarnaast blijkt dat de Nederlandse overheden bijna 50% meer staatssteunuitgaven onder de AGVV hebben gebracht. Toch verleent Nederland naar rato van het bruto binnenlands product (BBP)  veel minder staatssteun dan de meeste Europese lidstaten.

Staatssteun Scoreboard

Jaarlijks verwerkt de Europese Commissie gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Staatssteun Scoreboard. In het Scoreboard van 2018 worden de staatssteunuitgaven van de lidstaten voor het kalenderjaar 2017 weergegeven. De uitgaven in het Scoreboard betreffen overigens niet alle staatssteun. Zo bevat het Scoreboard niet de steun voor spoorwegen en steun die is geoorloofd op basis van DAEB-regelgeving. Ook moet worden opgemerkt dat niet alle lidstaten staatssteun op dezelfde wijze kwalificeren.

Totale staatssteun in de Europese Unie

Uit het Scoreboard blijkt dat lidstaten in 2017 in totaal € 116,2 miljard aan staatssteun uitgaven. Dit is 0.76% van het BBP op Europees niveau. Ten opzichte van het jaar daarvoor is dit een lichte toename. De grootste toename van staatssteun is wederom terug te vinden in steun voor milieu en energiebesparing.

Staatssteun in Nederland

Uit het Scoreboard wordt duidelijk dat ook de Nederlandse overheden in 2017 de meeste staatssteun hebben verleend aan milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Ook valt op dat staatssteun  in de meeste gevallen in de vorm van subsidies wordt verstrekt. Weliswaar maakt het Scoreboard geen onderscheid naar decentrale overheden, maar uit de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt dat  Nederlandse decentrale overheden in toenemende mate gebruikmaken van groepsvrijstellingen.

Bron:

Staatssteun Scoreboard 2018, Europese Commissie
Persbericht, Europese Commissie

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Europa decentraal
Rapportages, Europa decentraal
Kennisgevingen-barometer, Europa decentraal