Het Signaleringsloket is sinds 2008 –  op initiatief van toenmalige Europarlementariërs Verdaas en Corbey en in overleg met Europa decentraal en diens subsidiënten – bij Europa decentraal ondergebracht. Een van de aanleidingen voor de oprichting van het loket, is dat duidelijker inzichtelijk moet worden waarom de uitvoering van Europese regels en Europees beleid in de decentrale praktijk soms moeizaam blijkt. Door het registreren en verzamelen van knelpunten/signalen, kan uiteindelijk zowel aan (Europese) wetgevende kant als aan uitvoerende kant een verbeterslag Europese regelgeving en Europees beleid worden gemaakt. Die verbetering komt ten goede aan een juiste en efficiëntere uitvoering van Europese regelgeving en beleid in de praktijk.

Wat is een signaal?

Europese regels of Europees beleid die niet of slecht uitvoerbaar blijken te zijn in de Nederlandse decentrale praktijk, noemen wij signalen. Signalen kunnen verschillende verschijningsvormen hebben. Zo onderscheiden we onder meer:

  • juridische signalen (Europese regel X werkt niet in de decentrale praktijk);
  • beleidsmatige signalen (Europees beleid Y werkt niet in de decentrale praktijk);
  • trendmatige signalen (gezien Europese ontwikkeling A is de verwachting dat decentrale praktijk B in Nederland gaat knellen).

Voorbeelden van signalen vindt u hier.

Werkwijze loket

Medewerkers van ministeries, andere overheidsorganen en decentrale overheden die in de decentrale praktijk knelpunten ondervinden bij de uitvoering van Europese regels en Europees beleid, kunnen dit knelpunt melden bij het Signaleringsloket. U kunt uw signaal afgeven door op de gebruikelijke wijze contact op te nemen met de helpdesk en aan te geven dat het een signaal betreft.

Meld een signaal

De signalen die Europa decentraal ontvangt, worden verzameld, geanonimiseerd en gecommuniceerd met het ministerie van BZK en de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO). Aan de hand daarvan maken zij een inschatting van de mogelijkheden om deze signalen op het juiste niveau en op het juiste moment in het wetgevende- of beleidsproces in te kunnen brengen.

Daarnaast registreert Europa decentraal in de Signalendatabase ook vanuit bijvoorbeeld de eigen helpdesk en nieuws- en informatievoorzieningspraktijk geconstateerde knelpunten en signalen.

Wat gebeurt er met de signalen?

Vanuit het Signaleringsloket wordt in het verder uitwerken/-dragen van de geregistreerde signalen door het Kenniscentrum ook nauw samengewerkt met de VNG, de UvW, het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De binnengekomen en geregistreerde signalen worden door Europa decentraal geanonimiseerd, geïnventariseerd, op hoofdlijnen geanalyseerd en op regelmatige basis teruggekoppeld aan de koepelverenigingen en BZK. De koepels en BZK kunnen de bruikbare signalen vervolgens meenemen in de eventuele lobby-activiteiten of belangenbehartiging die zij op nationaal of Europees niveau ten behoeve van decentrale overheden verrichten.