Nieuws

Publicatie: 21 november 2022

Door: , en


Europese regelgeving in begrijpelijke taal… Dat is waar we ons bij KED voor inspannen! Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Veel van de regelgeving waar we in Nederland mee te maken krijgen komt tot stand in en rond de Europese Instellingen. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

Brent en Laura

Anticiperen op kansen uit Brussel 

Een bezoekje aan het Huis van de Nederlandse Provincies (hierna HNP) mag tijdens een ‘weekje’ Brussel niet ontbreken. KED werkt nauw samen met HNP. Zo is de Europese Ster, een wekelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen over relevante regelgeving, een coproductie. De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) vormen samen het HNP en vervullen een doorslaggevende rol in de provinciale belangenvertegenwoordiging in Brussel.

Daarnaast dragen de lobbyisten en het kernteam van HNP, gevestigd aan de Trierstraat op een steenworp van het Europees Parlement, er zorg voor dat nieuwe EU wet- en regelgeving vroegtijdig bij de provincies onder de aandacht komt. KED en HNP versterken elkaar (waarbij KED zich meer richt op de juridische implicaties van regelgeving) zodat decentrale overheden in Nederland optimaal kunnen anticiperen op de kansen en risico’s die vanuit Brussel op hen afkomen.  

Fondsen 

We spraken daarom met verschillende collega’s over een aantal belangrijke dossiers, waaronder Europese fondsen (neem vooral een kijkje in onze  EU-fondsenwijzer) en programma’s en milieu-gerelateerde onderwerpen zoals lucht, water en bodem. We sloten aan bij de HNP werkgroep regionale economie, waar onder meer het werkprogramma van de Europese Commissie op de agenda stond. Ter plekke konden wij vragen over staatssteun beantwoorden. Zo help je elkaar.

We sloten aan bij de HNP werkgroep regionale economie, waar onder meer het werkprogramma van de Europese Commissie op de agenda stond.

Meer weten over de werkzaamheden van het HNP in Brussel? Machteld van Dijk (adviseur EU Public Affairs) gaf in een gesprek met KED een inkijkje in haar werkzaamheden en hoe zij de belangen van Noord-Brabant in Brussel op de kaart zet.  

Waterschappen in Brussel: Bureau Brussel 

Daarnaast op de agenda: waterschappen! Ook voor waterschappen is het ontzettend belangrijk dat Europees beleid en wet- en regelgeving aansluit op het werk van de waterschappen en helpt in de uitvoering van taken op het gebied van waterbeheer. Veel nationale milieu en waterregelgeving vindt zijn oorsprong in Brussel. Zij kunnen hun stem daar laten horen via Bureau Brussel. Bureau Brussel, te vinden nabij het stadspark Square de Meeûs, van de Unie van Waterschappen en Vewin, behartigt de belangen van de Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven bij de Europese instellingen. De collega’s van Bureau Brussel coördineren de Europese lobby en zorgen ervoor dat de belangen van de waterschapsbestuurders in Brussel worden gewaarborgd. 

We spraken met Dieter Staat en Luc Kronenberg onder andere over het Zero Pollution-pakket van de Europese Commissie, waar met name de onderdelen over de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater en de aanpak voor de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater van belang zijn voor de waterschappen. Waar de gemeente zorg draagt voor de stedelijke riolering, zijn het uiteindelijk de waterschappen die het afvalwater moeten zuiveren. Maar ook andere Europese ontwikkelingen, zoals op het gebied van plastics, chemische stoffen, natuurherstel en bodemgezondheid werden besproken. Super nuttig om met hen te sparren over deze urgente thema’s om dit ‘mee terug’ te nemen en te benutten voor ons advieswerk namens KED.

Lees meer over de Europese lobby en de belangenbehartiging van de waterschappen in Brussel in dit interview met Dieter Staat.  

Super nuttig om met hen te sparren over deze urgente thema’s om dit ‘mee terug’ te nemen en te benutten voor ons advieswerk namens KED.

De wetgevende macht

Vanaf het stadspark doemt het hoogste gedeelte van het Paul Henri Spaak gebouw van het Europees Parlement al op. Daar spraken we met Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. Ruissen neemt als volksvertegenwoordiger onder meer plaats in de commissies landbouw en plattelandsontwikkeling, thema’s waar we bij KED vaak over berichten.

Alle wetten die door het ambtenarenapparaat van de Europese Commissie worden voorbereid worden door het Europees Parlement uiteindelijk vastgesteld. Het huidige EP telt 705 leden en is verdeeld over zeven fracties (exclusief de niet-fractiegebonden leden). Nederland heeft sinds februari 2020 recht op 29 zetels in het EP, dat zowel in Brussel als Straatsburg zetelt. De werkzaamheden van de EP-leden zijn zeer divers, variërend van het bijwonen van plenaire- en fractievergaderingen, voorbereidende werkzaamheden in de verschillende commissies en het onderhouden van contacten met de achterban.

Verder kunnen EP-leden binnen de verschillende commissies worden aangewezen als rapporteur of schaduwrapporteur. De rapporteur is verantwoordelijk voor het inhoudelijk behandelen van wetsvoorstellen van de Europese Commissie.

Schakel

De Nederlandse Europarlementariërs spelen dus een belangrijke rol in het Europese besluitvormingsproces en vormen als volksvertegenwoordigers een belangrijke schakel voor Nederlandse overheden, maar ook bedrijven en andere organisaties. Op inhoudelijk niveau, momenteel bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en digitalisering, is het ook voor KED uiterst nuttig om contact met hen te onderhouden. Zo gingen we eerder in gesprek met Europarlementariër Tom Berendsen om meer te weten te komen over zijn werk in het Europees Parlement en de beleidsterreinen energie en regionale ontwikkeling  

Lokale en regionale overheden betrekken bij EU-besluitvorming

70% van alle EU-wetgeving heeft een rechtstreekse invloed op steden, gemeenten en regio’s. Veelal zijn het dan ook de lokale en regionale autoriteiten die deze EU-regelgeving moeten uitvoeren. Door lokale en regionale overheden te betrekken bij het besluitvormingsproces in de EU wordt beter aangesloten bij het standpunt en de behoeften op lokaal en regionaal niveau. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is het adviesorgaan van de EU dat deze rol vervuld. Het CvdR wordt geraadpleegd wanneer EU-besluitvorming ziet op de beleidsterreinen die lokale en regionale autoriteiten aangaan.

Denk bijvoorbeeld aan sociale zaken, werkgelegenheid en energie en klimaat. Het CvdR brengt dus een advies uit over de verschillende wetsvoorstellen die het ontvangt. Ook kan op eigen initiatief een advies worden uitgebracht. Een aangewezen rapporteur raadpleegt de belanghebbenden en bereidt het betreffende advies voor.  

Zo hebben we uitvoerig gesproken over de aanloop naar de voorstellen van het Zero Pollution-pakket van de Commissie.

Adviseren en ondersteunen

Tijdens ons bezoek aan Brussel spraken we met Stefano Panozzo, medewerker van het secretariaat van de commissies ENVE (Milieu, Klimaatverandering en Energie) en Slaven Klobucar, actief voor het secretariaat van de commissie COTER (Territoriale Samenhang en EU-begroting). Het secretariaat ondersteunt de commissie die vervolgens de CvdR-leden helpt bij het opstellen van adviezen, het ondersteunen van het politieke proces tijdens vergaderingen en zittingen en zorgt voor de follow-up en effectbeoordeling op het betreffende thematische gebied.

Zo hebben we  uitvoerig gesproken over de aanloop naar de voorstellen van het Zero Pollution-pakket van de Commissie en de rol van het CvdR op dit gebied. Met het secretariaat van commissie COTER kwam de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) ter sprake.   

Inspelen

KED schrijft regelmatig over adviezen of rapporten die het Comité heeft uitgebracht, zodat decentrale overheden direct een beeld hebben van hoe ze hier op in kunnen spelen. Ons bezoek aan het CvdR gaf in ieder geval meer inzicht in de werkzaamheden van het comité en wanneer ze worden ingeschakeld.

Een beeld van het werk van het CvdR kan het beste geschetst worden door één van haar leden: wethouder van gemeente Nieuwegein, Marieke Schouten, was rapporteur voor het CvdR op het gebied van het EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul. Lees meer over haar taken als rapporteur en het werk van het CvdR in dit interview

Tot slot

Tot zover een korte weergave van hoe een ‘rondje langs de velden’ voor KED in Brussel er nu uitziet! Al was het niet voor het bijpraten op voor decentrale overheden belangrijke dossiers dan was het alleen al goed om elkaar, in deze tijden van veel beeldbellen, weer eens in de ogen te kunnen kijken. Het effect op korte termijn is inmiddels duidelijk: na ons bezoek weten diverse vertegenwoordigers in en rond de Europese instellingen ons nog beter te vinden en ontvingen we al diverse vragen. Ook graag in contact komen met KED? Ontvang je ons graag in Brussel? Neem vooral contact op via info@europadecentraal.nl.

Meer informatie 

Instellingen Europese Unie, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Decentrale overheden en de Europese Unie, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Belangenbehartiging, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Klimaat en Milieu, Kenniscentrum Europa Decentraal 

Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal