Nieuws

Publicatie: 14 februari 2022

Door: en


Bijna alle lidstaten hebben voor het eerst verslag uitgebracht over de voortgang van hun digitale toegankelijkheid. Slechts een aantal lidstaten moeten dit nog doen. Een van de verplichtingen uit de toegankelijkheidsrichtlijn is dat lidstaten de Europese Commissie iedere drie jaar moeten informeren over de organisaties die toezicht houden op de uitvoering van de richtlijn, hierover verslag uitbrengen en de tenuitvoerlegging ervan waarborgen. De volgende keer dat lidstaten verslag moeten uitbrengen is in december 2024.

 Voortgang Nederland

In zijn Kamerbrief van 21 december 2021 informeert Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste en Tweede kamer over de voortgang van de digitale toegankelijkheid van Nederland over het jaar 2021. Hij geeft hierin aan dat de cijfers een stijgende lijn laten zien maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo zijn er meer overheidswebsites en apps dan dat er toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd. Nederland heeft samen met Denemarken echter het hoogst aantal gerapporteerde toegankelijkheidsverklaringen in Europa. Staatssecretaris Knops wil in 2022 het toezicht en de handhaving verbeteren.

Toezicht, handhaving en verslag

Het verslag wordt voor de lidstaten geschreven en gepubliceerd. De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de toezichthouding moeten regelmatig de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties monitoren en informatie over de naleving verschaffen. Wat betreft het waarborgen van de tenuitvoerlegging moeten de toezichthoudende organisaties onder andere garanderen dat websites aan de toegankelijkheidsvereisten voldoen.

In Nederland vinden toezicht en controle horizontaal en verticaal plaats. Bij horizontale controle houdt de gemeenteraad bijvoorbeeld toezicht op de toegankelijkheid van de website van de gemeente. Verticaal toezicht houdt in dat een hoger bestuursorgaan, zoals de provincie en ministerie, erop toeziet dat de horizontale controle voldoende effectief is. Dit wordt ook wel interbestuurlijk toezicht genoemd. Het ministerie van BZK wordt door de provincies en ministeries geïnformeerd over de bevindingen van het interbestuurlijk toezicht. Het ministerie informeert vervolgens jaarlijks over de voortgang aan de Tweede Kamer en elke drie jaar aan de Commissie.

Decentrale relevantie

De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn legt verplichtingen op aan organisaties in de publieke sector over de digitale kanalen die zij gebruiken. Dit betekent dat decentrale overheden hun websites zo moeten inrichten dat deze voor gebruikers zo toegankelijk mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de lettergrootte aan te passen of visuele componenten te omschrijven.

Bron

Web Accessibility Directive – Monitoring reports, Europese Commissie

Door

Sahar Orwa en Emma Muthert, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Digitale Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa decentraal
Member States’ bodies in charge of monitoring the Web Accessibility Directive, Europese Commissie
Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?, Kenniscentrum Europa decentraal