Nieuws

Publicatie: 6 december 2021

Door:


De Europese Commissie publiceerde op 19 november 2021 een ontwerptekst van haar Richtsnoeren staatssteun voor breedbandnetwerken. Zij vraagt om feedback van publieke en private organisaties op dat ontwerp, in het kader van een gerichte consultatie. Deze richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die subsidie willen verstrekken voor de uitrol van breedbandnetwerken projecten of die daarvoor andere vormen van steun willen verlenen.

Wat houden de Richtsnoeren in?

Onderdeel van de Europese Digital Decade-strategie voor de 21e eeuw is de verdere verbetering van de Europese digitale infrastructuur. De uitrol van breedbandnetwerken in Europa is daarbij een van de speerpunten. De Europese Commissie wil daarom ruim baan geven voor de subsidiëring en medefinanciering van de uitrol van breedbandnetwerken. In principe geldt dat financiële steun voor breedbandnetwerken kwalificeert als staatssteun en verboden is. In de (ontwerp-)richtsnoeren formuleert de Commissie de voorwaarden waaronder dergelijke steun voor breedbandnetwerken goedgekeurd zou kunnen worden bij een beoordeling op grond van artikel 107 lid 3 VwEU, of waarop steun op een andere manier toegestaan is of legaal gemaakt kunnen worden.

De belangrijkste wijzigingen

De huidige Richtsnoeren dateren van 2013 en waren aan herziening toe. Het nieuwe ontwerp bevat onder meer de volgende belangrijke wijzigingen:

  • Er komen nieuwe drempels voor publieke steun voor zogenoemde ‘Gigabit’ vaste netwerken en nieuwe uitleg over en ondersteuning over de uitrol van mobiele netwerken. Doel daarvan is om de connectiviteit van eindgebruikers te vergroten en toe te lichten onder welke voorwaarden steun mag worden verleend, met name als door marktfalen netwerken of delen daarvan niet tot stand komen of onvoldoende presteren.
  • Er komt een nieuwe categorie van mogelijke steun voor maatregelen aan de vraagzijde, in de vorm van waardebonnen (vouchers) waarmee de vraag om verdere ontwikkeling van netwerken in kaart kan worden gebracht. Doel is om de rechtszekerheid te vergroten met betrekking tot de vraag welke voorwaarden de Commissie verbindt aan het criterium ‘marktfalen’.
  • Verdere verduidelijking van relevante termen die van belang zijn voor het uitvoeren van het onderzoek naar staatssteun. Zoals de term ‘in kaart brengen’, maar ook de vorm die openbare consultaties dienen te hebben die moeten worden uitgevoerd voordat de steun wordt toegekend. Ook de concurrerende selectieprocedures die moeten worden gevolgd worden nader toegelicht en de ‘wholesale’ toegangsverplichtingen die kunnen worden opgelegd aan de exploitant van het netwerk en de verdere uitrol van openbaar gefinancierde netwerken met behulp van private middelen.
  • De structuur van Richtsnoeren wordt aangepast. De leesbaarheid wordt daarmee vergroot, waardoor zij makkelijker toepasbaar worden en meer duidelijkheid moeten brengen aan lidstaten en andere betrokken partijen.

RAADPLEGING

Bijdragen aan de raadpleging worden bij voorkeur ingediend via het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor kunt u vóór 21 januari 2022 per e-mail uw reactie sturen naar coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl Meer informatie over de consultatie vindt u op de volgende website van de Europese Commissie. Een link naar de ontwerpversie van de nieuwe Richtsnoeren waarop de consultatie betrekking heeft, is daar ook te vinden.

De verwachting is dat de Commissie in de eerste helft van het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe Richtsnoeren vaststelt.

BRON

Revision of the Guidelines on State aid for broadband networks, Europese Commissie

DOOR

Jochen Meulman, Kenniscentrum Europa decentraal

MEER INFORMATIE

Breedband en staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal

Staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal