Nieuws

Publicatie: 19 april 2021

Door:


De Raad voor Regelgevingstoetsing (RSB) heeft een bewogen jaar achter de rug met de eerste initiatieven van de Europese Commissie onder leiding van president Von der Leyen. In het jaarlijkse rapport geeft de RSB inzicht in de beoordeling van Europese wetsvoorstellen en evaluaties van reeds bestaande regelgeving.

Raad voor Regelgevingstoetsing

De Raad voor Regelgevingstoetsing (Regulatory Scrutiny Board: RSB) is opgericht in 2015 als onderdeel van de Betere Regelgeving Agenda (BRA) van de Commissie. Het is een onafhankelijk orgaan binnen de Commissie en heeft als taak de kwaliteit van effectbeoordelingen te beoordelen. Onder effectbeoordelingen worden Impact Assessments voor nieuwe Europese wetsvoorstellen, evaluaties en fitness checks van bestaande EU-wetgeving verstaan. De RSB evalueert deze initiatieven op basis van de beginselen van betere regelgeving die zijn vastgelegd in de richtsnoeren voor betere regelgeving, en gaat na of aan de minimumvereisten is voldaan. De beoordelingen van de RSB bevatten aanbevelingen voor de Commissie over de wijze waarop effectbeoordelingen kunnen worden verbeterd.

De RSB organiseert een jaarlijkse conferentie waar het jaarverslag wordt gepresenteerd. In het jaarverslag wordt beschreven wat de RSB heeft gedaan om zijn missie te verwezenlijken.

RSB-beoordelingen in 2020

In 2020 waren de beoordelingen van de RSB grotendeels gericht op Impact Assessments. Dit past bij het actieve jaar van de Commissie Von de Leyen, waarin veel nieuwe wetgevingsvoorstellen werden gedaan. Het vaakst kwamen in 2020 Impact Assessments aan bod over de beleidsprioriteiten van de Commissie, zoals initiatieven met betrekking tot de Europese Green Deal en de digitale agenda.

Van de Impact Assessments in 2020 kreeg 46% van de stukken een negatieve beoordeling, terwijl 12% een volledig positieve beoordeling kreeg. Iets minder dan de helft (42%) van de Impact Assessments kreeg een positieve beoordeling onder voorbehoud, wat betekent dat de Commissie werd aangespoord om nog een aantal verbeteringen door te voeren. Een negatieve beoordeling betekent dat de stukken moeten worden herzien en nog een keer bij de RSB moeten worden ingeleverd. Het aantal positieve beoordelingen bij de evaluaties was in 2020 groter. Slechts vier van de dertien evaluaties kregen een negatieve beoordeling.

Kwaliteit effectbeoordelingen

De RSB merkt op dat de lagere kwaliteit van de Impact Assessments in veel gevallen komt door een gebrek aan tijd om de Impact Assessment goed voor te bereiden, gezien de ambitieuze beleidsagenda van Commissie Von der Leyen. In sommige gevallen waren Impact Assessments zelfs incompleet op essentiële punten, waardoor ze meteen een negatieve beoordeling ontvingen.

Wel constateert de RSB een verbetering op het laatste deel van een Impact Assessment. Hierin geeft de Commissie aan hoe het succes van het initiatief zal worden gemeten, en hoe en wanneer het zal worden geëvalueerd. De RSB constateert dat evaluaties het succes van een initiatief niet adequaat kunnen beoordelen, indien in de voorafgaande Impact Assessment niet goed is omschreven wat ermee moet worden bereikt. Deze verbetering vormt de basis om toekomstige evaluaties verder te optimaliseren.

Inspanning voor betere regelgeving

Daarnaast heeft de RSB de Commissie in 2020 van advies voorzien over de verdere ontwikkeling van de Betere Regelgeving Agenda, zoals de integratie van het One-In-One-Out beginsel en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Ook heeft de RSB advies uitgebracht over de herziening van de betere regelgeving richtsnoeren en toolbox. Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de richtsnoeren up-to-date zijn en afgestemd zijn op de komende mededeling over betere regelgeving. Zodra de nieuwe richtsnoeren en toolbox zijn gepubliceerd zal de RSB zijn aanpak van toetsing herzien.

Door:

Lisa Scheffers, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Annual report 2020, Regulatory Scrutiny Board

Meer informatie

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa decentraal
Better Regulation Insight Tool (BRIGHT)
Regulatory Scrutiny Board, Europese Commissie
Betere regelgeving: waarom en hoe, Europese Commissie