Praktijkvraag

Laatste update: 11 februari 2013

Door:


Een dienstverlener uit een andere lidstaat wil bij onze gemeente verschillende vergunningen aanvragen waarvan sommigen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen en anderen niet. We willen de vergunningaanvrager verplichten de aanvraag in het Nederlands te doen. Levert dit strijd met de Europese vrij verkeersregels op?

Versie januari 2012

Antwoord

Nee, dit levert geen strijd op met de Europese vrij verkeersregels. De gemeente mag de buitenlandse vergunningsaanvrager verplichten de aanvraag in het Nederlands te doen.

Uitleg

Hoewel het aanvragen van een vergunning in het Nederlands voor een buitenlander lastig kan zijn, is het niet verboden en ook niet in strijd met de vrij verkeersregels. Er hoeft in zo’n geval ook geen objectieve rechtvaardiging te worden gegeven voor het verplichten van het doen van een aanvraag in het Nederlands. Uiteraard is het wel gastvrij wanneer de gemeente bijvoorbeeld ook een Engelse versie van het aanvraagformulier beschikbaar zou stellen.

Dienstenloket

Vergunningen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen moeten door dienstverleners elektronisch via het Dienstenloket aangevraagd kunnen worden. Taal speelt uiteraard een belangrijke rol bij de toegankelijkheid van het Dienstenloket voor de buitenlandse dienstverrichter. De Dienstenrichtlijn laat echter uitdrukkelijk de taalpolitiek van de lidstaten intact (art. 1 lid 4, art. 7 lid 5 en overweging 11 Dienstenrichtlijn).

Inspanningsverplichting

Wel bevat de Dienstenrichtlijn een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de lidstaten en de Europese Commissie flankerende maatregelen vaststellen om de informatie die door een Dienstenloket wordt ontsloten ook beschikbaar te stellen in andere talen van de EU (art 7 lid 5 Dienstenrichtlijn).

Dienstenwet

De Dienstenwet (wet ter implementatie van de Dienstenrichtlijn) bevat ook geen verplichting om informatie die via het Dienstenloket wordt ontsloten in andere talen te vertalen. Echter, om het Dienstenloket daadwerkelijk een voorziening te laten zijn die het gemakkelijker maakt voor buitenlandse dienstverrichters om in Nederland aan de slag te gaan of zich hier te vestigen, zal de dienstverlening ook op hen moeten worden toegesneden.

Vertaling in Engels

In Nederland is er daarom voor gekozen om de bovenlaag (zeer korte algemene beschrijving van wat een bezoeker aantreft aan informatie) in het Engels te vertalen. Decentrale overheden die informatie via hun eigen website op het Dienstenloket ontsluiten, hebben geen verplichting deze informatie te vertalen. Indien een gemeente een beleid voert om meer buitenlandse bedrijven aan te trekken en er voor kiest om bepaalde regelgeving in andere talen aan te bieden, dan kan deze ook via het Dienstenloket worden ontsloten.

Meer informatie:

Memorie van Toelichting Dienstenwet
Vrij verkeer
Antwoord voor Bedrijven

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG