Praktijkvraag

Laatste update: 9 januari 2013

Door:


De gemeente is wil de schooladviesdienst (nu een bestuurscommissie) verzelfstandigen in de vorm van een stichting die uiteindelijk ook commerciële activiteiten gaat ontplooien. Is er dan geen sprake van verboden staatssteun? De commerciële activiteiten worden met stichtingsmiddelen en -mensen ontplooid. De stichting is voor de inkomsten afhankelijk van subsidies.

Versie maart 2012

Antwoord

Bij subsidies aan schoolbegeleidingsdiensten is geen sprake van staatssteun in de zin van art. 87 lid 1 EG-Verdrag. Er bestaat namelijk geen gemeenschappelijke markt in schoolbegeleidingsdiensten. Dat blijkt uit de beschikking nr. 465/2005 inzake Nederlandse Schoolbegeleidingsdiensten.

Overschakeling nieuw systeem

De Nederlandse regering had de voorgestelde nieuwe regeling in 2005 aan de Europese Commissie voorgelegd. In de melding wordt toegelicht dat Nederland voornemens is om naar een nieuw systeem (verzelfstandiging van schoolbegeleidingsdiensten) over te schakelen.

Europese Commissie

De Commissie zegt in haar beschikking het volgende over de schoolbegeleidingsdiensten: ‘De diensten waar het hier om gaat zijn sterk gespecialiseerd en vereisen een diepgaande kennis van de theorie en praktijk van het primair onderwijs in het Nederlandse onderwijsstelsel.

Geen aanbod dergelijke diensten

[..] Er is thans geen aanbod van dergelijke diensten aan Nederlandse scholen van buiten Nederland. In feite lijkt het bestaan van aanbieders van diensten een uniek kenmerk te zijn van het Nederlandse onderwijsstelsel.

Geen invloed op handelsverkeer

[…] Het is in de onderhavige zaak duidelijk dat de financiële steun niet van invloed zal zijn op het handelsverkeer. Er is momenteel geen handel tussen lidstaten in de desbetreffende diensten, en er is geen kans dat een dergelijke handel ontstaat in de periode waarin de financiële steun zal worden verstrekt.

Geen staatssteun

[..] Om deze redenen lijkt de steun in het huidige stadium van Europese integratie vooralsnog, en tenminste gedurende de looptijd van de maatregel, de handel tussen lidstaten niet ongunstig te beïnvloeden en zij vormt als zodanig geen ‘staatssteun’ in de zin van artikel 87, lid 1.’

Invoering vraagfinanciering schoolbegeleiding

De gemeente dient bij de voortgezette subsidiering uiteraard rekening te houden met de Nederlandse wetswijziging tot invoering van de vraagfinanciering schoolbegeleiding.

Meer informatie:

Beschikking nr. 465/2005, Nederlandse Schoolbegeleidingsdiensten
Brief minister wetsvoorstel tot invoering vraagfinanciering schoolbegeleiding, over eventuele Europese aanbestedingsaspecten schoolbegeleidingsdiensten
VNG, over schoolbegeleidingsdiensten

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG