Praktijkvraag

Laatste update: 11 september 2010

Door:


Onze gemeente is bezig met het vaststellen van een nieuwe APV. Artikelen in de nieuwe APV die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen zijn inhoudelijk niet gewijzigd maar hebben wel een nieuw nummer gekregen. Moeten we in dit geval notificeren bij de Europese Commissie?

Versie september 2010

Antwoord

Nee, dat hoeft niet. Aangezien er geen sprake is van een inhoudelijke wijziging hoeft niet genotificeerd te worden bij de Commissie. Een wijziging van de nummering moet wél bij het ministerie van Economische Zaken gemeld worden, in verband met het actueel houden van de regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet. Om te bepalen of de notificatieplicht wel of niet van toepassing is, kunt u gebruik maken van de doorloopschema’s die zijn opgenomen in de ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn.

Artikel 15 en 16

Wanneer de wijziging van de APV-bepalingen zou leiden tot het aannemen van eisen die in art. 15 lid 2 (vestiging) Dienstenrichtlijn genoemd worden, dan wel tot het aannemen van voorschriften zoals opgenomen in art. 16 (tijdelijke dienstverrichting), dan zou genotificeerd moeten worden. Daarvan is echter geen sprake.

Notificatieplicht

Wanneer een decentrale overheid van plan is nieuwe regelgeving aan te nemen, dan wel bestaande regelgeving te wijzigen die valt onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en het betreft een eis die in art. 15 lid 2 wordt genoemd of een voorschrift als genoemd in art. 16 van toepassing op dienstverrichters die (tijdelijk) diensten in Nederland willen verrichten, dan dient u te notificeren.

Formulier

Dit kan door notificatieformulier A (voor eisen vallend onder art. 15 lid 2) dan wel formulier B (voor eisen vallend onder art. 16 of voor eisen die zowel op vestiging als tijdelijke dienstverlening zien) in te vullen en te sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken via postbus.notificatiesdienstenrichtlijn@minbzk.nl. Zij zorgen ervoor dat de notificaties bij de Commissie terecht komen.

Meldingsplicht

Alle nieuwe, gewijzigde of ingetrokken dienstenregelgeving die rechtstreeks de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit regelt, voor zover deze niet al wordt genotificeerd, moet in bepaalde gevallen gemeld worden bij het ministerie van Economische Zaken.

Regeling reikwijdte Dienstenwet

Deze informatie is nodig om de regeling reikwijdte Dienstenwet, waarin alle eisen en vergunningstelsels van zowel het Rijk als alle decentrale overheden die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen zijn opgenomen, actueel te houden. De artikelnummers die tijdens het screeningsproces zijn doorgegeven staan opgenomen in deze lijst. Wanneer u deze nummers gaat wijzigen, is het dus nodig deze wijziging door te geven zodat de lijst aangepast kan worden. Daarnaast kan de nieuwe of gewijzigde regelgeving gevolgen hebben voor aansluiting op het Dienstenloket.

Voorbeelden melding

Andere voorbeelden van regelgeving die gemeld dient te worden en dus niet genotitifeerd zijn:

– Invoering van een vergunningplicht die alleen betrekking heeft op vestiging, zoals een milieuvergunning voor een inrichting of een eis dat bepaalde lozingen door een inrichting moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag;
– Intrekking van dienstenregelgeving.

Voorbeelden niet-melding

Niet gemeld hoeven te worden:

– De invoering van de Lex Silencio Positivo voor vergunningstelsels;
– Aanpassing van termijnen of vergunningsduur;
– Selectiemechanismen bij schaarste of verandering in tarieven die de aanvrager van een vergunning of een dienstverrichter moet betalen. Natuurlijk dient u hierbij wel te blijven binnen de grenzen die de dienstenrichtlijn en de Dienstenwet hiervoor stellen.

Hoe melden?

De melding van deze regelgeving kan plaatsvinden door het opsturen van nieuwe of gewijzigde regelgeving die onder de Dienstenrichtlijn valt aan het ministerie van Economische Zaken via het mailadres: dienstenrichtlijn@minez.nl. U wordt verzocht om daarbij een korte omschrijving te geven van de desbetreffende regelgeving, de artikelen die onder de Dienstenrichtlijn vallen en een contactpersoon te noemen.

In het geval dat slechts de nummering verandert dient u kort te vermelden om welke bepalingen het gaat c.q. aan te geven waar de vernummering zit. Uiteraard blijft de bevoegde instantie die de regelgeving tot stand heeft gebracht als eerste verantwoordelijk voor een correcte aansluiting op het Dienstenloket en het IMI voor deze regelgeving.

Meer informatie:

Notificeren, Dienstenrichtlijn

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG