Praktijkvraag

Laatste update: 1 december 2022

Door:


Aanbesteden heeft als doel om de aanbieder die het meest economische aanbod doet de opdracht te gunnen. Dat betekent dat er één ‘winnaar’ is. De groep samenwerkende gemeenten waar onze gemeente in deelneemt, wil de aanbesteding voor huishoudelijke verzorging vormgeven in een raamovereenkomst met meerdere partijen. Opdrachten worden vervolgens gegund, zonder een verdere offerteronde. Hoe kunnen andere partijen - naast de winnaar - dan ooit voor een individuele afroep in aanmerking komen?
Antwoord in het kort

Het is zowel mogelijk om een raamovereenkomst met één onderneming als met meerdere ondernemingen te sluiten (artikel 33 Richtlijn 2014/24). Indien er met meerdere ondernemingen een raamovereenkomst is gesloten, zijn er twee mogelijkheden in de afroepfase: of u roept de gekozen inschrijvers of gegadigden nogmaals op in concurrentie, of u gunt de opdracht op basis van de oorspronkelijke voorwaarden opgenomen in de raamovereenkomst.

Raamovereenkomst

Voor beide gevallen (één of meerdere partijen) kunnen vooraf voorwaarden worden vastgesteld inzake de gunning van de opdrachten. Indien een gemeente, of een groep samenwerkende gemeenten, met meerdere ondernemers een raamovereenkomst wil sluiten, dient te worden gegund:

  1. Aan één van de ondernemers die is aangewezen volgens objectieve criteria en op grond van de reeds vastgestelde contractvoorwaarden (artikel 33 lid 4a Richtlijn 2014/24);
  2. Door een specifiek contract voor de uitvoering van werken, leveringen of diensten na een mini-gunningsprocedure tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst (artikel 33 lid 4b en lid 5 Richtlijn 2014/24).

Voorwaarden raamovereenkomst

Wegens de aanbestedingsbeginselen van transparantie en gelijke behandeling, moeten aanbestedende diensten in de aanbestedingsstukken voor de raamovereenkomst de objectieve criteria voor de keuze tussen deze twee methoden aangeven. Die criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de hoeveelheid, waarde, kenmerken van de werken, leveringen of diensten of op de prijsontwikkelingen.

Indien niet alle voorwaarden vooraf zijn vastgesteld, stelt de aanbestedende dienst de opdracht opnieuw open voor mededinging. Hiervoor kan ook de mini-gunningsprocedure gebruikt worden uit artikel 33 lid 5 van Richtlijn 2014/24. Als vooraf de voorwaarden in de raamovereenkomst wel zijn vastgelegd, kan de aanbestedende dienst de opdracht direct plaatsen bij de winnende onderneming.

Eén winnaar?

In het geval van directe gunning aan de winnende onderneming, lijkt er in eerste instantie maar één winnaar te zijn. Toch spreekt men in deze situatie nog vaak van meerdere aanbieders. De reden hiervoor is dat opdrachtgevers vaak besluiten om een (raam)overeenkomst in meerdere percelen te verdelen. Voor elk perceel kan uiteraard wel een afzonderlijke winnaar bestaan.

Meerdere partijen?

Het is niet toegestaan nieuwe partijen toe te laten tot een bestaande raamovereenkomst (artikel 33 lid 2 Richtlijn 2014/24). Er kan dan een situatie ontstaan dat er geen partij meer over is of te weinig partijen om een concurrerende aanbieding te verkrijgen. Om dergelijke situaties te ondervangen, kan er voor gekozen worden een raamovereenkomst met meerdere partijen te sluiten. Een andere optie is om in de raamovereenkomst vast te leggen dat deze wordt ontbonden als een bepaald aantal partijen de overeenkomst opzegt of op andere wijze afhaakt.

Meer informatie

Raamovereenkomsten, Kenniscentrum Europa Decentraal