Praktijkvraag

Laatste update: 11 maart 2011

Door:


Sinds 2010 moet iemand die een gastouderbureau wil beginnen daarvoor een aanvraag doen bij het college van B&W van de gemeente (art. 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Uiterlijk tien weken na de aanvraag geeft het college een beschikking af aan de houder van het gastouderbureau. Is de Dienstenrichtlijn op dit artikel van toepassing? En zo ja, geldt daarbij de Lex Silencio Positivo (LSP)?

Versie maart 2011

Antwoord

Ja, de Dienstenrichtlijn is van toepassing op deze bepaling en hiervoor geldt ook de LSP. Dit houdt in dat wanneer gemeenten de termijn van tien weken ongebruikt laten verstrijken, er van rechtswege een positieve beschikking op de aanvraag volgt.

Wetswijziging Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2010 is de Wetswijziging Wet Kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang in werking getreden. In de huidige wet kinderopvang moet iemand die een gastouderbureau wil beginnen daarvoor een aanvraag doen bij de gemeente. Binnen tien weken verricht de GGD een onderzoek en geeft hij een advies aan de gemeente. Uiterlijk tien weken na de aanvraag geeft het college van B&W een beschikking af aan de houder van het bureau.

Begrip dienst

Art. 4 lid 1 Dienstenrichtlijn definieert een dienst als elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt. Het exploiteren van een kindercentrum of gastouderbureau is een dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. Het doen van een aanvraag zoals bedoeld in art. 1.45 en 1.46 Wet Kinderopvang betreft een vergunningstelsel als bedoeld in art. 9 Dienstenrichtlijn. Namelijk elke procedure die voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. De bepaling valt dus onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn.

De LSP

Art. 28 Dienstenwet bepaalt dat de LSP van toepassing is op vergunningstelsels die vallen onder de Dienstenrichtlijn, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. De wet Kinderopvang is een wet die afkomstig is van het Rijk, van het voormalige ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Gemeenten vervullen een medebewindstaak. Het ministerie heeft moeten besluiten of de LSP van toepassing zou zijn op deze bepaling, of dat dwingende redenen van algemeen belang zich hiertegen verzetten.

Uitzonderingen op LSP

Art. 66 Dienstenwet betreft een overgangsregeling tot 2012. Bij Algemene Maatregel van Bestuur worden tot 1 januari 2012 de vergunningen aangewezen waarvan de aanvraag op grond van art. 28 is uitgezonderd van de toepassing van de LSP. Deze AMvB, ook wel tijdelijk besluit LSP genoemd, bevat alle vergunningstelsels op rijksniveau waarvoor de LSP niet geldt. Art. 1.45 en 1.46 worden niet genoemd in deze lijst waardoor de LSP dus van toepassing is op deze bepalingen.

Gevolgen LSP

Wanneer het college van B&W niet binnen tien weken beslist op een aanvraag, wordt de beschikking van rechtswege verleend. De beschikking treedt dan in werking op de derde dag na afloop van de beslistermijn. Het bestuursorgaan is vervolgens verplicht om de beschikking binnen twee weken nadat zij van rechtswege is verleend, bekend te maken en daarbij te vermelden dat deze van rechtswege isverleend. Wanneer het bestuursorgaan dit nalaat, kan de aanvrager het bestuursorgaan in gebreke stellen waarop het een dwangsom verbeurt.

Opschorting

Binnen de beslistermijn kan de beslissing nog wel worden opgeschort. Bij instemming van de aanvrager zelfs voor langere tijd (art. 4:15 lid 2a Awb). Daarnaast geeft de Dienstenrichtlijn de mogelijkheid om de beslistermijn eenmaal te verlengen wanneer de complexiteit van het onderwerp dat rechtvaardigt. Het bestuursorgaan moet de aanvrager dan wel op de hoogte stellen van de verlenging en de duur van de verlenging.

Meer informatie:

Tijdelijk besluit Lex Silencio Positivo, Rijksoverheid
Lex Silencio Positivo, Dienstenrichtlijn
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over kinderopvang
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG