Praktijkvraag

Laatste update: 24 oktober 2022

Door:


Onze provincie is bezig het Dienstenloket uit de Dienstenrichtlijn vorm te geven binnen de organisatie. Kunt u ons een voorbeeld geven hoe na 1 januari 2010 een vergunningenprocedure via het Dienstenloket gaat verlopen?
Antwoord in het kort

Ja, onderstaand voorbeeld geeft stapsgewijs weer hoe een vergunningenprocedure gaat werken.

Voorbeeld

Een Duitse evenementenorganisator wil eenmalig een evenement in het buitengebied van de gemeente X organiseren (tijdelijke dienst). Hiervoor moet hij de volgende stappen doorlopen waarbij de provincie als volgt handelt:

Stap 1

De Duitse evenementenorganisator wendt zich tot het Nederlandse Dienstenloket genaamd Antwoord voor Bedrijven.

Het Dienstenloket zal fungeren als schakel tussen dienstverleners en decentrale overheden en wordt ondergebracht bij Antwoord voor Bedrijven. Overigens wordt een groot deel van de informatie op Antwoord voor Bedrijven ook in het Engels vertaald.

Stap 2

Via Antwoord voor Bedrijven ziet de organisator wie het bevoegde gezag zijn (bijvoorbeeld de gemeente X, het waterschap en de provincie) en welke eisen zij stellen aan een evenement. Als dat de provincie is, en hij klikt daarop, dan komt hij in de externe producten en dienstencatalogus (PDC, via het systeem van Samenwerkende Catalogi) uit. Deze catalogus is gelinkt met de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving waarin alle provinciale verordeningen zijn opgenomen. In dit geval vereist de provincie een ontheffing voor het plaatsen van reclameborden voor het evenement in het buitengebied op basis van de Landschapsverordening.

Stap 3

De organisator leest deze Landschapsverordening en verzoekt de provincie via de berichtenbox bij Antwoord voor Bedrijven om nadere informatie. In het kader van de bijstandsfunctie uit de Dienstenrichtlijn geeft de provincie deze en doet dit ook via de berichtenbox.

Voor de communicatie tussen decentrale overheden en de dienstverlener wordt een aan het Dienstenloket gekoppelde en beveiligde berichtenbox ontwikkeld. Hoe de communicatie verloopt, is door het ministerie van Economische Zaken schematisch weergegeven.

Stap 4

Na het lezen van de informatie dient de organisator via de berichtenbox een aanvraag voor ontheffing Landschapsverordening in. Ook voegt hij daar de in Duitsland afgegeven certificaten en documenten toe. De provincie stuurt via de berichtenbox een ontvangstbevestiging en neemt de aanvraag in behandeling volgens een daarvoor nieuw te ontwerpen interne provinciale behandelingsprocedure.

Deze ontvangstbevestiging zal afwijken van de huidige eisen, zoals die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn neergelegd (zie art. 28 Dienstenwet).

Stap 5

Via het IMI-systeem checkt de provincie bij de Duitse medeoverheid of de bijgevoegde certificaten en documenten geldig zijn.

Stap 6

De provincie neemt een besluit conform de Landschapverordening en Awb, en maakt het besluit aan de organisator bekend via de berichtenbox.

Vormgeven van het Dienstenloket binnen de organisatie

Om als decentrale overheid aan te sluiten op het Dienstenloket heeft de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) de Handreiking aansluiten op het dienstenloket en IMI opgesteld. Hierin valt bijvoorbeeld te lezen dat decentrale overheden de volgende vier stappen moeten ondernemen om op het Dienstenloket te kunnen aansluiten:

– Breng de productencatalogus op orde;
– Sluit de productencatalogus aan op Antwoord voor Bedrijven met behulp van Samenwerkende Catalogi;
– Vraag een account voor de berichtenbox aan;
– Richt binnen de gemeente, provincie of waterschap een proces in voor het ontvangen en afhandelen van berichten en de communicatie met de dienstverleners.

Verder is het Dienstenloket volop in ontwikkeling. Belangrijk is dat het Dienstenloket uiterlijk op 28 december 2009 moest zijn gerealiseerd.

Meer informatie

Notificatie, Dienstenrichtlijn
Administratieve samenwerking, Dienstenrichtijn
Dienstenloket, Dienstenrichtlijn

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG