Praktijkvraag

Laatste update: 9 juni 2022

Door:


Onze gemeente wil een steunmaatregel onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) plaatsen. Hiervoor geldt een kennisgevingsplicht richting de Europese Commissie. Hoe gaat deze kennisgeving in zijn werk?

Antwoord

Een kennisgevingsprocedure onder de AGVV loopt voor gemeenten (en provincies) als volgt:

Stap 1.

De medewerker van de gemeente/provincie vraagt via kenniscentrum Europa decentraal een SANI-account aan. SANI (State Aid Notification Interactive) is het online meldingssysteem van de Commissie. Het account mag uitsluitend worden aangevraagd door een ambtenaar van de gemeente/provincie, dus niet door bijvoorbeeld een advocaat of consultant.

Stap 2.

De gemeente/provincie ontvangt een wachtwoord en vult in SANI het AGVV formulier in, en slaat dit op (let op: niet finaliseren).

Stap 3.

De gemeente/provincie licht Europa decentraal in. Het kenniscentrum ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK bij de uitvoering van haar taken op het gebied van kennisgevingen. Europa decentraal controleert de kennisgeving op volledigheid. Na eventuele aanpassingen kan de gemeente/provincie de kennisgeving finaliseren.

Stap 4.

Het Coördinatiepunt Staatssteun ondertekent de kennisgeving, die daarna naar de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU (PVEU) wordt gestuurd. De PVEU valideert de kennisgeving, die vervolgens naar de Commissie wordt gestuurd.

Stap 5.

De griffie van de Commissie bevestigt de ontvangst aan de PVEU, en verstrekt het zaaknummer van de kennisgeving.

Stap 6.

De PVEU geeft deze informatie door aan het Coördinatiepunt Staatssteun en Europa decentraal. Europa decentraal stelt de gemeente/provincie op de hoogte. Hiermee is de AGVV-kennisgeving in beginsel voltooid.

Stap 7.

De Commissie publiceert na enige tijd de verstrekte informatie op haar website en in het Publicatieblad van de EU.

Duur en termijnen

Een AGVV kennisgeving moet binnen 20 dagen na de inwerkingtreding van een steunregeling of verlening van individuele steun gedaan worden. Ondanks de vele stappen hoeft een kennisgeving niet lang te duren. Na ondertekening volgt de ontvangstbevestiging van de Commissie in de regel binnen maximaal twee dagen. De meeste tijd gaat zitten in het correct invullen van het formulier.

Inhoud

Het kennisgevingsformulier van de AGVV maakt het de gemeente mogelijk om de doelstellingen en gegevens van de steunmaatregel beknopt weer te geven. De volgende gegevens moeten worden opgenomen:

– Doel van de steunmaatregel (horizontaal of sectoriëel);
– De regio waarop de steun is gericht;
– De steunvorm: is het steuninstrument bijvoorbeeld een subsidie, lening of garantie?
– De nationale rechtsgrondslag (bijvoorbeeld de gemeentelijke subsidieverordening);
– Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel (belangrijk);
– Soort steun: gaat het om ad hoc steun of een steunregeling?;
– Soort begunstigde: gaat het hier om een kleine, middelgrote of grote onderneming?;
– De in aanmerking komende kosten op basis waarvan de steun wordt berekend;
– De hoogte van de steun en steunintensiteit;
– De duur van de steun;
– Cumulatie met andere steunmaatregelen;
– Welk relevant artikel in de AGVV is van toepassing?

Decentrale overheden die gebruik willen maken van de AGVV moeten in de subsidieregeling en in individuele steunmaatregelen expliciet verwijzen naar de AGVV (Verordening 651/2014, PbEU 2014, L 187/1).

Verantwoordelijkheid en controle

De verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van de staatssteunregels ligt bij de gemeente/provincie. Zowel het Coördinatiepunt Staatssteun als de Commissie controleren de kennisgeving in beginsel uitsluitend marginaal, met name op volledigheid. In voorkomende gevallen kan via het Coördinatiepunt informeel met de Commissie worden overlegd over de inhoud van de kennisgeving.

Aanvullende informatie

Het is mogelijk dat de Commissie voor of na de publicatie om aanvullende informatie verzoekt, maar in beginsel wordt gepubliceerd wat de lidstaat aanlevert. De Commissie behoudt zich het recht voor om de steun(regeling) gedurende 10 jaar alsnog te toetsen aan de staatssteunregels. Het is dus van belang dat die correcte naleving kan worden aangetoond. Als dat niet het geval is bestaat de mogelijkheid dat de steun moet worden teruggevorderd.

Rapportage en transparantie

Over de uitvoering van de steunmaatregel moet worden gerapporteerd aan de Commissie. Die rapportage verloopt via het Coördinatiepunt Staatssteun, dat jaarlijks vanaf begin april de betrokken decentrale overheden om de benodigde gegevens verzoekt.

De Commissie publiceert de verstrekte informatie in het Publicatieblad van de EU en op haar eigen website. De gemeente dient de volledige tekst van de steunmaatregel (regeling of individuele steun) op internet te publiceren, de link in de kennisgeving moet daarnaar verwijzen. De tekst van de steunmaatregel moet op internet toegankelijk blijven, zo lang de betrokken steunmaatregel van kracht is.

Waterschappen

Voor waterschappen begeleidt het ministerie van I&M, Hoofddirectie Juridische Zaken/Algemeen Bestuurlijk-Juridische zaken de kennisgevingen.

Meer informatie:

Informatiewijzer Staatssteun, H6 en de checklist
Algemene Groepsvrijstellingsverordening
AGVV, Staatssteun
Beleidskansen bij de staatssteunregels, M. Aalbers en B. Hessel in Pluk de vruchten van de interne markt. SDU 2011, ISBN 9789012387422

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG