Praktijkvraag

Laatste update: 17 april 2015

Door:


In het kader van de bezuinigingen maken we binnen onze provincie steeds vaker gebruik van uitzendkrachten. Bevat de Europese Uitzendrichtlijn verplichtingen waaraan wij ons als provincie moeten houden?

Versie april 2013

Antwoord in het kort

Ja. De uitzendrichtlijn heeft als doel een geharmoniseerd beschermingskader voor uitzendkrachten te creëren door de invoering van minimumvoorschriften die in de hele EU gelden. Ook decentrale overheden moeten zich hieraan houden. Volgens de richtlijn hebben uitzendkrachten vanaf de eerste dag dezelfde rechten als gewone werknemers in hetzelfde bedrijf.

De richtlijn kent uitzendkrachten bepaalde rechten toe en legt het beginsel van non-discriminatie met betrekking tot de meest essentiële arbeidsvoorwaarden vast voor uitzendwerkers ten opzichte van werknemers in vaste loondienst.

Implementatie Nederland

De richtlijn is in 2011 in Nederland geïmplementeerd door aanpassingen van de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en de WOR (Wet op ondernemingsraden). Implementatie had voor Nederland geen grote gevolgen, omdat het merendeel van de verplichtingen al in nationale wet- en regelgeving verwerkt was.

Belangrijkste aanpassingen

De Uitzendrichtlijn kent een aantal belangrijke aanpassingen:

1. Zelfde arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (loon, overige vergoedingen, arbeidstijden verlof e.d.) die gelden voor werknemers die werkzaam zijn in gelijkwaardige functies bij de inlener. Onder bepaalde voorwaarden kan bij Cao van deze gelijke behandelingsnorm worden afgeweken.

2. Vacatures binnen onderneming

Op de inlener rust de verplichting om uitzendkrachten tijdig te informeren over het ontstaan van vacatures binnen de onderneming. Het betreft geen aannameverplichting.

3. Belemmeringen in dienst treding

Aan uitzendkrachten mogen (door de uitlener) geen belemmeringen in de weg worden gelegd om bij de inlener in dienst te treden.

4. Bedrijfsvoorzieningen

Uitzendkrachten dienen, net als de werknemers van de inlener, toegang te hebben tot bedrijfsvoorzieningen als kantines, kinderopvang, trainingsfaciliteiten en vervoersfaciliteiten.

5. Informatie aan OR

De inlener verschaft de eigen OR tenminste eenmaal per jaar algemene informatie over de binnen de onderneming werkzame arbeidskrachten.

Meer informatie

Uitzendrichtlijn (2008/104/EG)
Temporary agency workers, Europese Commissie
Uitzendrichtlijn, Werkgelegenheid en Sociaal beleid
Wetsvoorstel versterkt positie uitzendkrachten, nieuwsbericht VNG, 4 oktober 2011

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG