×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 20 maart 2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NIS-richtlijn?

...
Praktijkvraag - 17 februari 2023

Wat is een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?

In beraadslagingen in de Tweede Kamer over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie wordt vaak verwezen naar zogenaamde BNC-fiches. Wat zijn BNC-fiches en hoe komen deze tot stand?

...
Praktijkvraag - 17 februari 2023

Kan een onderneming worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat in het verleden slecht is gepresteerd?

Ons waterschap is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor een werk, namelijk de aanleg van een kade. Daarbij willen we eigenlijk niet in zee gaan met een partij die in het verleden slecht gepresteerd heeft. Is het mogelijk om op grond van deze reden een onderneming uit te sluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure? Welke verplichtingen gelden er om een partij uit te sluiten op basis van deze grond? Is er in de jurisprudentie nog aanvullende informatie te vinden hierover?

...
Praktijkvraag - 14 februari 2023

Mag een gemeente in haar standplaatsenbeleid het aanbod van ongezond voedsel in de buurt van scholen tegengaan?

Gemeenten en onderwijsinstellingen houden zich steeds meer bezig met het tegengaan van ongezond eetgedrag en het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen. Daarom vraagt de gemeente zich af of het mogelijk is om snackwagens te weren in de buurt van scholen en alleen standplaatsen toe te staan voor de verkoop van gezond voedsel. Is dit toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn?

...
Praktijkvraag - 13 februari 2023

Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

Wij willen bijdragen aan een project dat aanspraak maakt op financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het is ons opgevallen dat de EFRO-prioriteiten in onze regio verschillen van in andere regio’s, hoe komt dat? Hoe worden de prioriteiten en voorwaarden binnen ons landsdeel vastgesteld?

...
Praktijkvraag - 8 februari 2023

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

...
Praktijkvraag - 8 februari 2023

Zijn er Europese regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Onze gemeente krijgt regelmatig vragen over de regels die gelden met betrekking tot het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van werknemers. Deze vragen krijgen we zowel intern binnen als via het ondernemingsloket. Wij zijn op de hoogte van de van toepassing zijnde Nederlandse regels. Zijn er echter ook Europese regels over zwangerschaps- en bevallingsverlof waar wij op dienen te wijzen?

...
Praktijkvraag - 7 februari 2023

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

...
Praktijkvraag - 7 februari 2023

Gesloten cannabisketen: mogelijk minder overlast en criminaliteit, maar strijdig met Europees recht?

De coalitiepartijen hebben ingestemd met het – in het regeerakkoord aangekondigde – experiment waarin in een aantal gemeenten ervaring zal worden opgedaan met een gesloten cannabisketen. Bij onze gemeente vragen wij ons af wat voor effect een dergelijke gesloten cannabisketen, waarbij het telen en distribueren van cannabis gedecriminaliseerd wordt, kan gaan hebben op terreinen zoals openbare orde, veiligheid en criminaliteit. Daarnaast vragen wij ons af of er in het experiment specifiek aandacht zal worden besteed aan grensoverschrijdende aspecten?

...
Praktijkvraag - 7 februari 2023

Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast?

Onze provincie heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure geopend, maar de inschrijvende partijen voldoen niet aan de gestelde (overigens proportionele) selectie-eisen. Kan de provincie (aanbestedende dienst) er nu voor kiezen om de aanbesteding te vervolgen middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?