Nieuws

Publicatie: 7 mei 2019

Door:


In 2018 heeft de Nederlandse procesvertegenwoordiging namens de regering een bijdrage geleverd aan 59 zaken voor het Europese Hof van Justitie en het Gerecht. Dit volgt uit het Jaarbericht 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat midden april werd gepubliceerd. Het oordeel van het Europese Hof in deze 54 prejudiciële uitspraken en 5 rechtstreekse zaken kwam in meerdere mate overeen met de Nederlandse inbreng. 

Nederlandse inbreng bij het Europese Hof

In het Jaarbericht 2018 wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de Nederlandse procesvertegenwoordiging en de inbreng van de Nederlandse regering in zaken voor het Europese Hof. Zo zijn er 25 prejudiciële uitspraken geweest naar aanleiding van vragen van Nederlandse rechters. In vier rechtstreekse zaken heeft de Nederlandse regering geïntervenieerd om één van de hoofdpartijen te ondersteunen.
Een aantal zaken van het Europese Hof in 2018 waarbij Nederland een inbreng heeft geleverd worden hieronder kort toegelicht. Deze zaken zijn ook interessant voor decentrale overheden.

Vrij verkeer van diensten

Arrest van het Hof van 30 januari 2018, X en Visser, gevoegde zaken C-360/15 en C-31/16 (Nederland, Hoge Raad resp. Raad van State)
In deze gevoegde zaken kwam het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn aan bod. In de zaak X BV bestond twijfel of het heffen van leges onder de Dienstenrichtlijn zou vallen. In de zaak Visser Vastgoed speelde de vraag of een bestemmingsplan dat detailhandel buiten het stadscentrum verbiedt in strijd is met de Dienstenrichtlijn. Europa decentraal schreef over deze zaken al eerder een nieuwsbericht en een EUrrest.

Bescherming van persoonsgegevens

Arrest van het Hof van 5 juni 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, zaak C-210/16 (Duitsland)
In juni 2018 deed het Europese Hof uitspraak in de zaak Wirtschaftsakademie tegen Facebook Ireland. Deze zaak zag op de verantwoordelijkheid van beheerders van een Facebookpagina met betrekking tot persoonsgegevensbeheer. Uit het arrest blijkt dat zowel de beheerder van de Facebookpagina als Facebook zelf ervoor moet zorgen dat de persoonsgegevens die via de pagina worden verzameld volgens de Europese privacyregels worden verwerkt. Europa decentraal schreef hierover al eerder een Praktijkvraag.   

Milieu

Arrest van het Hof van 7 november 2018, Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel, gevoegde zaken C-293/17 en C-294/17 (Nederland, Raad van State)
In november 2018 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak betreffende het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Habitatrichtlijn. Naar aanleiding van een aantal vragen die gesteld waren door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) volgde het Europese antwoord dat het PAS alleen voldoet aan de Habitatrichtlijn onder strenge voorwaarden. Europa decentraal schreef hierover al eerder een nieuwsbericht. Tevens verscheen er een EUrrest over de conclusie van Advocaat-Generaal Kokott in deze zaak. De verwachting is dat de ABRvS in het tweede kwartaal van dit jaar einduitspraak zal doen in deze zaak.

Bron

Jaarbericht 2018, ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie

Waarom is Europese jurisprudentie van belang voor de decentrale praktijk? Een interview met Chris Koedooder (Europa decentraal), Europa decentraal
Hof van Justitie van de EU, Europa decentraal
Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Privacy, Europa decentraal