Nieuws

Publicatie: 7 juni 2019

Door: en


Decentrale overheden nemen het grootste deel van de Nederlandse aanbestedingen voor hun rekening. Dat blijkt uit het overzicht Aanbesteden in Nederland 2016-2018 dat is gepubliceerd door expertisecentrum PIANOo. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op het totaal aantal aangekondigde opdrachten dat is gepubliceerd op het Europese aanbestedingsplatform TenderNed en via andere systemen.

Cijfers bij aanbestedingen

De cijfers geven een breed beeld van het aantal en soort aanbestedingen die de afgelopen drie jaar door Nederlandse aanbestedende diensten werden uitgeschreven. Enkele belangrijke bevindingen op een rij:

  • In 2018 werden er 8.361 opdrachten aangekondigd en 7.240 opdrachten gegund. Hoewel dit voor beide categorieën een toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren, steeg het percentage gegunde opdrachten sneller dan het percentage aangekondigde opdrachten;
  • Het aantal aangekondigde opdrachten bestond in 2018 voor 61% uit diensten, 25% uit leveringen en 14% uit werken;
  • Decentrale overheden nemen de helft van het aantal aangekondigde opdrachten voor hun rekening. De andere helft is verdeeld onder het Rijk, speciale sectorbedrijven en publiekrechtelijke instellingen;
  • Het overgrote deel van de aanbestedingen (81%) gebeurt via een openbare procedure;
  • Nagenoeg alle aanbestedingsprocedures verliepen digitaal. In de helft van de gevallen werd daarvoor het Europese platform TenderNed gebruikt.

Toepassing criteria en procedures

Uit de gegevens blijkt dat er minder opdrachten worden gegund op het laagste prijscriterium dan voorheen. Met name in de categorie ‘werken’ is er een afname te zien, van 18% in 2016 naar 14% in 2018.
Het gebruik van een onderhandelingsprocedure (zoals de concurrentiegerichte dialoog of de mededingingsprocedure met onderhandeling) is niet gestegen. Dit is opmerkelijk, aangezien de Aanbestedingswet sinds 2016 meer mogelijkheden biedt voor het gebruik van een dergelijke procedure.
Verder is het opvallend dat de toepassing van percelen de afgelopen jaren is gedaald, aangezien dit een manier betreft om overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor het mkb.

Bron

Aanbesteden 2016-2018: onderhandelingsprocedures nog weinig toegepast, PIANOo

Meer informatie

Aanbestedingen, kenniscentrum Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, kenniscentrum Europa decentraal
Aankondigen en bekendmaken, kenniscentrum Europa decentraal
Gunningscriteria, kenniscentrum Europa decentraal
Implementatie EU aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet, kenniscentrum Europa decentraal