Nieuws

Publicatie: 25 november 2019

Door:


Op 15 en 18 november vond de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofinraad) plaats, die in het teken stond van de onderhandelingen over de 2020 EU-begroting. Daar zijn de Raad van de EU en het Europees Parlement akkoord gegaan met de jaarbegroting. De begroting voor 2020 voorziet meer steun voor groei en concurrentievermogen, klimaatbescherming en andere EU-prioriteiten zoals veiligheid en migratiebeheer.

Ecofin Raad

De Raad van de EU en het Parlement kwamen samen in een bemiddelingscomité tijdens de Ecofinraad. De Raad van de EU meldde dat een totaal van € 153,6 miljard aan betalingen is vastgesteld. Deze betalingen zijn de bedragen die de EU in een bepaald jaar verwacht uit te geven aan verschillende prioriteitsgebieden.
Ten opzichte van de begroting voor 2019 stijgen deze betalingen met 1,5%. Deze stijging is verwerkt in de jaarbegroting om de uitvoering van lopende programma’s in de 2014-2020 periode van om de lopende meerjarenbegroting van de EU (MFK) niet te hinderen, en een ophoping van betalingsaanvragen in de volgende periode te voorkomen. Het totaalbedrag is gebaseerd op de aanname dat het VK in 2020 ten volle blijft deelnemen aan de financiering en de uitvoering van de EU-begroting voor 2020. Dit is het geval wanneer het VK de EU verlaat op 31 januari met een terugtrekkingsakkoord. In dit scenario is er tot en met 31 december 2020 sprake van een transitieperiode waarin is afgesproken dat het VK blijft meebetalen aan de EU-begroting van 2020.
In het vastgelegde totaalbedrag voor 2020 is ook een marge van € 1,5 miljard beschikbaar gehouden. Deze marge is ingebouwd in de begroting om te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Met het oog op, bijvoorbeeld, de migratiecrisis en de Brexit pleitte het Nederlandse kabinet eerder dit jaar al voor een crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting.

Prioriteitsgebieden 2020 EU-begroting

Eerder dit jaar heeft de Commissie een voorstel gedaan voor de laatste jaarbegroting binnen het MFK. Hierin hebben banen, groei, jongeren, klimaatverandering, veiligheid en solidariteit de prioriteit hebben, aldus de Commissaris voor de begroting en personeelszaken Günther Oettinger.
Zoals in het eerdere Commissievoorstel over de 2020-begroting uiteengezet is, staan het concurrentievermogen, klimaatbeleid, en veiligheidsbeleid voor de laatste jaarbegroting centraal.

RubriekenEU-begroting 2020 (in miljoen €)
VastleggingenBetalingen
1. Slimme en inclusieve groei83 93172 354
– 1a. Concurrentievermogen voor groei en banen25 28522 308
– 1b. Economische, sociale en territoriale cohesie58 64650 046
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen59 90757 905
3. Veiligheid en burgerschap3 7293 685
4. Europa als wereldspeler10 2628 929
5. Administratie10 27210 275
Speciale instrumenten588419
TOTAAL168 688153 566
Als % van het bni van de EU-280,99%0,90%

Bron: Raad van de EU

Groei en concurrentievermogen

Al tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2019 werd er over groei en banen gesproken. Nederland onderstreepte tijdens deze discussie al het belang van investeringen in innovatie en onderzoek. Hier is in de jaarbegroting voor 2020 gehoor aan gegeven in de vorm van, onder andere, middelen voor Horizon 2020 en een groter budget voor Erasmus+. Om werkloosheid onder jongeren in de meest getroffen regio’s te bestrijden, wordt € 145 miljoen uitgetrokken voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Door extra te investeren in de voorgenoemde initiatieven kan de langzame daling van het percentage werkloze jongeren worden versneld.

Klimaatbescherming

De betalingen aan verschillende sectoren en programma’s ter ondersteuning van het klimaat verhoogd, overeenkomstig met de Commissieplannen voor een klimaatneutraal Europees continent tegen 2050. Zowel op de gebieden van onderzoek en ontwikkeling als vervoer, energie en infrastructuur wijst de jaarbegroting meer middelen toe.
Om de financiering van innovatieve oplossingen voor klimaatbescherming te realiseren, is er een compromis getroffen over steun voor de landbouw. In de nieuwe begroting is er namelijk een verminderde bijdrage gereserveerd voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat zich richt op inkomenssteun voor boeren, marktregulering en plattelandsontwikkeling.

Veiligheid en migratiebeheer

Onder de EU-jaarbegroting 2020 zullen het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en verschillende agentschappen meer middelen toegewezen krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor EuroJust, Frontex, het Europees Ondersteunings-bureau voor asielzaken, Europol en het Europees Openbaar Ministerie. Vanwege de negatieve trends op het vlak van democratie en de rechtsstaat, zal Turkije relatief minder pre-toetredingssteun toegewezen krijgen in deze jaarbegroting.

Bron

EU-begroting 2020: Raad en Parlement bereiken akkoord, persmededeling Raad van de EU
Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), 15-18 november 2019, vergadering Raad van de EU

Meer informatie

Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019, Kenniscentrum Europa decentraal
Voorgestelde Europese begroting investeert in concurrentiekracht, klimaat en veiligheid, Kenniscentrum Europa decentraal
Kabinet pleit voor crisisbestendige en voorspelbare Europese begroting, Kenniscentrum Europa decentraal