Nieuws

Publicatie: 20 september 2021

Door: en


De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS.

Drie waterrichtlijnen worden herzien

De Europese Unie wil zich blijven inzetten tegen de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater. Schoon water is essentieel voor de landbouw, natuur, industrie en samenleving. Er zijn meerdere Europese richtlijnen die bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling. Centraal daarbij staan de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), de Richtlijn milieukwaliteitsnormen (2008/105/EC) en de Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG). Om ervoor te zorgen dat deze wetgeving in overeenstemming is met recente wetenschappelijke ontwikkelingen worden deze drie Richtlijnen herzien. Daarnaast moeten de Richtlijnen na de herziening beter aansluiten op diverse nieuwe milieustrategieën van de EU. De voornaamste zijn de strategie voor duurzame chemische stoffen, het ‘zero pollution-actieplan’ en de Green Deal.

Tijdens de openbare raadpleging zal de Commissie bijzondere aandacht geven aan twee onderwerpen. Enerzijds de impact van PFAS-stoffen en daarop lijkende stoffen, op de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. Anderzijds wat de gevolgen kunnen zijn van gecombineerde effecten op water door mengsels van bepaalde chemische stoffen.

Raadpleging

Deelnemen aan de raadpleging is mogelijk tot en met 1 november 2021 via de EU-website (scroll naar onderen op de pagina). De openbare raadpleging is bedoeld voor de volgende doelgroepen: Europese agentschappen, overheidsinstanties (waaronder waterschappen), ngo’s, industriële belangengroepen, deskundigen en burgers. Naar verwachting zal de Commissie het voorstel publiceren in 2022.

Bron

Geïntegreerd waterbeheer – herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen,

Europese Commissie

Meer informatie

Chemische stoffen, Kenniscentrum Europa decentraal

Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal