Nieuws

Publicatie: 15 juli 2019

Door: en


Er zijn veel zorgen bij gemeenten omtrent de nieuwe Wet inburgering. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel zullen zijn. De overeenstemming tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een onderzoek naar deze kosten wordt dan ook gezien als een belangrijke stap in het proces naar deze nieuwe wetgeving.

In gesprek met SZW

Eerder wilde minister Koolmees (SZW) niet tegemoetkomen aan de eis van de VNG om onderzoek te doen naar de invoeringskosten, de uitvoeringskosten en de programmakosten van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten hebben aangegeven geen nieuwe taken meer op zich te nemen wanneer zij geen financieel overzicht krijgen van deze kosten. Nu er overeenstemming is bereikt, zullen de gesprekken over de uitvoerbaarheid van het inburgeringsstelsel worden hervat.

Zorgen van gemeenten

De VNG heeft de zorgen van gemeenten omtrent de uitvoerbaarheid van het nieuwe inburgeringsstelsel gedeeld in een brief aan de Tweede kamer.
Prestatiebekostiging
Gemeenten spreken hun zorgen uit over de systematiek van de prestatiebekostiging zoals de minister deze wil invoeren. Gemeenten zullen namelijk worden beoordeeld op succesvolle deelname aan inburgeringstrajecten, terwijl anderzijds wordt gezegd dat de verantwoordelijkheid voor een succesvolle afronding bij de inburgeraar zelf ligt.
Regierol
Gemeenten vinden het belangrijk de inburgeraar een traject op maat aan te bieden en een verbinding te maken met andere terreinen binnen het sociaal domein. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten op lokaal niveau beslissingen kunnen worden genomen. Het idee van minister Koolmees om de handhaving van de inspanningsverplichting van de inburgeraar op te splitsen tussen gemeenten en het Rijk leidt daarom tot weerstand bij de gemeenten.
Gemeenten maken zich er hard voor om inburgering vanaf dag één onder gemeentelijke regie te laten plaatsvinden. Het voorstel van minister Koolmees om de zogenaamde ‘voorinburgering’ bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neer te leggen past daar niet bij volgens de gemeenten.

Consultatietermijn

Gemeenten kunnen tot 7 augustus op het wetsvoorstel inzake de Wet inburgering en op de toelichting bij het wetsvoorstel reageren.

Door:

Yentl du Pon en Marieke Merkus, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

, Binnenlands Bestuur
Wet inburgering, overheid.nl

Meer informatie:

Integratie en inburgering, Kenniscentrum Europa decentraal