Europees recht en beleid

Laatste update: 18 januari 2023

Contact:


Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Deze verplichting houdt in dat lidstaten jaarlijks verslag moeten doen aan de Europese Commissie over verleende steun. Meer informatie over hoe de rapportage werkt en welke gegevens decentrale overheden hiervoor moeten aanleveren vindt u op deze pagina.

De rapportages over 2021 zijn gesloten op 1 juni 2022. Decentrale overheden kunnen pas in 2023 weer gebruik maken van de betreffende online-formulieren.

 Wijziging inloggen SANI en SARI2 sinds 13 juni 2022

Sinds 13 juni kan er alleen ingelogd worden in het SANI- en SARI-systeem door middel van een twee-factor authenticatie. Dit betekent dat naast het invullen van een wachtwoord, ook door middel van de EU Login Mobile App toegang moet worden verstrekt. Decentrale overheden kunnen de volgende handleidingen raadplegen waarin het nieuwe inlogproces stapsgewijs is beschreven:

 • Een handleiding voor EU Login in het algemeen vindt u hier (Engelstalig);
 • Een handleiding voor het inloggen door middel van een twee-factor authenticatie vindt u hier.
 • Een handleiding van het ministerie van BZK over het toevoegen van een mobiele telefoon van een nieuwe gebruiker via EU Login kan op aanvraag worden toegestuurd (cps@europadecentraal.nl).

Doel rapportage

Door middel van de rapportage kan de Europese Commissie toezicht houden op de naleving van de staatssteunregels. Het doel van de rapportage is daarom:

 • toezicht houden op de naleving van staatssteunregels;
 • inzicht krijgen in de vraag in hoeverre staatssteun wordt aangewend voor de beleidsdoelen van de EU (milieubescherming, werkgelegenheid, onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I), etc.);
 • staatssteunbeleid waar nodig bijsturen.

Hoe werkt de rapportage?

Het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), coördineert de steunrapportages van provincies en gemeenten. Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

 • Gemeenten leveren alle benodigde gegevens aan bij Kenniscentrum Europa decentraal
 • Provincies voeren de staatssteunrapportage zelf in het SARI systeem en leveren eventuele overige gegevens bij Kenniscentrum Europa decentraal (zie hieronder daarover meer)
 • Waterschappen rapporteren via het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Procedure voor gemeenten

Gemeenten moeten de benodigde gegevens aanleveren bij Kenniscentrum Europa decentraal. Deze gegevens worden door het kenniscentrum gecontroleerd. Het kan zijn dat Europa decentraal ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. De ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) controleren de gegevens. Ook zij kunnen vragen stellen aan de gemeente over de gegevens. De communicatie verloopt altijd via Kenniscentrum Europa decentraal.

Procedure voor provincies (inclusief de MA’s en gemeenten Rotterdam en Utrecht)

Provincies, alsmede een aantal managementautoriteiten en de gemeenten Rotterdam en Utrecht zullen door het CSDO van het ministerie van BZK worden verzocht de benodigde gegevens eveneens aan te leveren. Het kan zijn dat het CSDO daarna ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. Daarnaast wordt aan deze organisaties gevraagd om zelf de gegevens met betrekking tot kennisgevingen en meldingen (onder punt 1) in te voeren in het SARI-systeem van de Europese Commissie. De communicatie met betrekking tot de rapportage verloopt voor deze organisaties via het CSDO.

Benodigde gegevens

De rapportageverplichting geldt voor alle bij de Europese Commissie gemelde en goedgekeurde steunmaatregelen en voor steun die op grond van een vrijstellingsverordening is verleend. Het betreft de volgende steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie door de decentrale overheid zelf. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).
 2. Bij de Europese Commissie aangemelde steunmaatregelen van de Rijksoverheid op basis waarvan decentrale overheden staatssteun kunnen verlenen. In 2021 gold dit voor provincies en gemeenten voor staatssteun verleend onder de Nationale Monumentenregeling, staatssteun in de vorm van verlaagde grondkosten voor sociale woningbouw/maatschappelijk vastgoed en steun verleend op basis van de goedgekeurde besluiten inzake doelgroepenvervoer (SA.57554, SA.61360, SA.100306 en SA.101235).
 3. Steun verleend onder toepassing van het DAEB Vrijstellingsbesluit of de DAEB Kaderregeling (ieder even jaar)

Als uw provincie of gemeente steunmaatregelen heeft die onder de steunmaatregel 1 (meldingen of kennisgevingen) vallen, zal onze contactpersoon bij uw organisatie aan het begin van de rapportage een e-mail krijgen over de gegevens die dienen te worden aangeleverd.

Verantwoordelijkheden decentrale overheden

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen, moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van de jaarlijkse uitgaven die onder goedgekeurde of vrijgestelde  steunmaatregelen zijn gedaan. De informatie die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie.

Scoreboard staatssteun

De Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het openbare Scoreboard voor Staatssteun.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Europa decentraal, via cps@europadecentraal.nl. Liever telefonisch contact? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via 070 – 338 1099 contact opnemen met Demi Hoefnagels, Laura Hollmann, Piet Veerkamp of Brent Bos.