Europees recht en beleid

Laatste update: 18 januari 2023

Contact:


In het kader van duurzaam financieren kunnen decentrale overheden ook steun verlenen in de vorm van een ‘revolving fund’ of revolverend fonds. Bij een revolverend fonds is er sprake van een constructie waarbij financiële middelen beschikbaar worden gesteld in een zodanige vorm dat de middelen terugbetaald dienen te worden en er rente betaald moet worden over de middelen. Mogelijke constructies zijn leningen, garanties en risicokapitaalinvesteringen. Door de aflossing komen de middelen weer terug in het revolverende fonds en kunnen deze opnieuw en dus meerdere keren (revolverend) worden ingezet. Steunverlening door middel van een revolverend fonds betreft dus andere vorm van steunverlening dan klassieke subsidieverlening, waarbij er slechts eenmalig financiële middelen verstrekt worden aan een onderneming.

Ook bij steunverlening door middel van een revolverend fonds kan er mogelijk sprake zijn van staatssteun. Dit kan het geval zijn wanneer een niet-marktconforme lening wordt verstrekt, waarbij bijvoorbeeld gunstigere rentepercentages gehanteerd worden dan markttechnisch gebruikelijk. Een decentrale overheid dient bij een steunverlening uit een revolverend fonds dan ook rekening te houden met de staatssteunregels en de steunverlening te toetsen aan de staatssteuncriteria.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de constructies van steunverleningen uit een revolverend fonds met een verwijzing naar de betreffende pagina voor meer informatie.

Garanties

Een decentrale overheid kan een onderneming steunen door middel van een garantie. De overheid staat garant voor de lening die is afgesloten bij een investeerder. Evenals andere transacties kunnen door overheidsinstanties verstrekte garanties staatssteun behelzen indien deze niet op marktvoorwaarden plaatsvinden. Meer informatie over garanties leest u op de pagina financieringsinstrumenten: garanties.

Leningen

Decentrale overheden kunnen leningen verstrekken aan ondernemingen. Wanneer een lening onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt, kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Meer informatie over leningen leest u op de pagina financieringsinstrumenten: leningen.

Risicokapitaalinvesteringen

Midden- en kleinbedrijven (mkb) die zich in de vroege fasen van hun ontwikkeling bevinden, kunnen moeite hebben om toegang tot financiering te krijgen. Decentrale overheden kunnen deze ondernemingen steunen door middel van risicofinancieringsinvesteringen. Meer informatie over risicokapitaalinvesteringen leest u op de pagina financieringsinstrumenten: risicokapitaal.

Niet revolverend: subsidies

Een decentrale overheid kan een onderneming ook steunen door het verlenen van een subsidie. Een subsidie onderscheidt zich van een steunverlening door middel van een revolverend fonds doordat bij subsidieverlening slechts eenmalig financiële middelen worden verstrekt aan een onderneming voor de uitvoering van een project. Een subsidieverlening kan ad hoc (eenmalig) plaatsvinden of door middel van een subsidieregeling, op basis waarvan meermalig subsidie kan worden verstrekt. Meer informatie over subsidies leest u op de pagina financieringsinstrumenten: subsidies.