Europees recht en beleid

Laatste update: 18 januari 2023

Contact:


Er zijn verschillende manieren waarop decentrale overheden ondernemingen financieel kunnen ondersteunen. Het meest voorkomende financieringsinstrument is het verstrekken van een subsidie, ad hoc of in de vorm van een regeling. Daarnaast kan steunverlening uiteenlopende vormen aannemen zoals leningen, garanties en steun voor risicokapitaal. In de financieringsinstrumenten kan er een onderscheid worden gemaakt tussen revolverende en niet-revolverende middelen. Op deze pagina’s wordt per financieringsinstrument kort uitgelegd, wanneer er sprake is van staatssteun, en wat de oplossingsmogelijkheden hiervoor zijn.

Overige steuninstrumenten

Naast deze directe vormen van financiering, kan er indirect ook sprake zijn van staatssteun als de overheid op enige manier inkomsten derft en hierdoor een voordeel verleent. Als een overheid bijvoorbeeld inkomsten – zoals leges of belastingen – misloopt om een bedrijf te laten profiteren, kan er staatssteun aan de orde zijn. Andere voorbeelden zijn niet geïnde schulden om een bedrijf voort te laten bestaan of een niet-marktconforme betaling voor een dienst of product.

Ook kunnen decentrale overheden steun verstrekken door middel van een terugbetaalbaar voorschot. Hierbij gaat het om een lening voor een project die in één of meer tranches wordt betaald en waarbij de voorwaarden voor terugbetaling afhangen van de uitkomst van het project. Dit financieel instrument kan bijvoorbeeld in een latere fase van een project worden ingezet wanneer de kans groter is op terugbetaling van de lening omdat er al inkomsten worden gegenereerd.