Europees recht en beleid

Laatste update: 18 januari 2023

Contact:


De Europese Commissie heeft in de mededeling Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak  aangegeven dat bepaalde maatregelen die de lidstaten kunnen nemen om de economie te stimuleren, buiten de staatssteunregels vallen. Hieronder hebben we een tweetal mogelijkheden geschetst waarop steun kan worden verleend zonder dat er sprake is van staatssteun.  In deze gevallen wordt er namelijk niet voldaan aan één van de staatssteuncriteria van artikel 107 lid 1 VWEU. Een maatregel wordt pas als staatssteun beschouwd als deze aan vijf criteria voldoet.

Maatregelen gericht tot alle ondernemingen

Lidstaten kunnen ervoor kiezen om maatregelen te nemen die voor alle ondernemingen gelden, zoals loonsubsidies en uitstel van betaling van de vennootschapsbelasting en btw. Dit soort maatregelen zijn direct en efficiënt in het verlichten van de financiële last van ondernemingen. Zolang deze niet selectief van aard zijn, vallen ze niet onder de staatssteunregels.

Rechtstreekse vergoeding aan consument

Het is ook mogelijk om rechtstreeks aan consumenten of particulieren financiële steun te verlenen, bijvoorbeeld voor geannuleerde diensten of tickets die niet door de organisatoren worden vergoed. Doordat deze vergoeding direct bij de consument terechtkomt en niet bij een onderneming zijn de staatssteunregels hier ook niet van toepassing. Het is wel van belang dat er naar de verschillende niveaus van begunstiging moet worden gekeken. Niet enkel de direct begunstigde van de steun kan een niet-marktconform voordeel krijgen, maar mogelijk ook andere betrokkenen. Bijvoorbeeld wanneer een subsidie wordt ‘doorgegeven’. Zie voor meer informatie over staatssteun op verschillende niveaus deze praktijkvraag.

Overige staatssteuncriteria

Los van deze twee voorbeelden zijn er meer mogelijkheden om als decentrale overheid steunmaatregelen buiten de staatssteunsfeer te trekken. Bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect of wanneer een maatregel marktconform is. Meer informatie over de staatssteuncriteria is te vinden op onze website.