Europees recht en beleid

Laatste update: 25 augustus 2022

Contact:


Ook bij steunverleningen aan ondernemingen die actief zijn in de sector van visserij en aquacultuur moet rekening worden gehouden met de staatssteunregels. Denk bijvoorbeeld aan steun voor de uitrusting van vissershavens, steun aan jonge vissers of steun voor wetenschappers en vissers. Er zijn verschillende staatssteunrechtelijke kaders die gemeenten, provincies en waterschappen kunnen toepassen bij steunverleningen in de visserijsector. De staatssteunregels voor deze sector hangen  sterk samen met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de EU.

Welke staatssteunregels er precies gelden voor de visserijsector vindt u terug op deze pagina.

Staatssteunrechtelijke kaders visserijsector

Voor steun aan ondernemingen actief in de sector van visserij en aquacultuur kunnen gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken of mogelijk (één van de) onderstaande steunmogelijkheden van toepassing zijn:

  • Visserijvrijstellingsverordening

In de Visserijvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 1388/2014) zijn een aantal steuncategorieën opgesomd voor de visserij- en aquacultuursector. Meer informatie over de toepassing van deze Verordening leest u op de pagina over de Visserijvrijstellingsverordening. Daar leest u bijvoorbeeld meer over de voorwaarden die gelden. Ook wordt de te volgen procedure, namelijk de kennisgevingsprocedure, kort benoemd.

  • De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

Is de betreffende begunstigde onderneming actief in de visserij- en aquacultuursector? En blijft de hoogte van het steunbedrag tot €30.000 over een periode van drie belastingjaren? Dan kan de steunverlenende autoriteit mogelijk gebruik maken van de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector (Verordening (EU) nr. 717/2014). Meer informatie over deze Verordening is te lezen op de pagina over de de-minimisverordeningen.

  • Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector

Steun voor de visserij- en aquacultuursector die niet onder een vrijstellingsverordening van de Europese Commissie gebracht kan worden, dient te worden gemeld bij de Commissie. Voor meldingen van deze soorten steun kan aansluiting worden gezocht bij de Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector. Lidstaten die steun melden op basis van artikel 108 lid 3 VWEU vergroten hun kans op goedkeuring door de Europese Commissie als zij ervoor zorgen dat de steun aansluit bij de voorwaarden die daarvoor in Richtsnoeren worden gesteld. Op dit moment worden de Richtsnoeren herzien.

Europese fondsen en visserij

Op Europees niveau bestaan ook een aantal fondsen voor de visserijsector. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF). Hoe een bepaald Europees fonds voor de visserijsector zich verhoudt tot de staatssteunregels is terug te vinden in de specifieke Verordening betreffende het fonds.

Zo geldt voor het EMFAF (Verordening (EU) 2021/1139) dat bij steun in gedeeld beheer de staatssteunregels niet van toepassing zijn op betalingen van de lidstaten op grond van die Verordening en die binnen de werkingssfeer van artikel 42 VWEU vallen (te vinden in artikel 8 in samenhang met artikel 10). Lees meer over het verband tussen staatssteun en fondsen in deze praktijkvraag. Meer informatie over EU-fondsen waar de visserijsector gebruik van kan maken, is terug te vinden in de EU-fondsenwijzer.