Europees recht en beleid

Laatste update: 25 augustus 2022

Contact:


Decentrale overheden die reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden willen verlenen, moeten rekening houden met de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden.

Verstorende vorm

De Europese Commissie beschouwt reddings- en herstructureringssteun als één van de meest verstorende vormen van staatssteun. Normaal gesproken verdwijnen zwakkere ondernemingen van de markt en krijgen hun sterkere concurrenten de kans om te groeien. Doordat reddings- en herstructureringssteun dit proces doorkruist, kan dit soort steun de economische groei in de betrokken sectoren vertragen.

Aan ondernemingen in moeilijkheden mag slechts eenmalig steun worden verleend op basis van de Richtsnoeren. Het feit dat een onderneming die al steun heeft ontvangen, nog meer steun nodig heeft, toont aan dat de moeilijkheden van de onderneming ofwel terugkerend zijn of niet afdoende zijn aangepakt toen de eerdere steun werd verleend.

Richtsnoeren

Wanneer een decentrale overheid reddings- en/of herstructureringssteun wil verlenen, moet zij deze steun aanmelden bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt aan de hand van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (Mededeling 2014/C 249/01) of de steun verenigbaar is met de interne markt. De Richtsnoeren maken onderscheid tussen reddingssteun en herstructureringssteun.

Reddingssteun

Reddingssteun is urgente en tijdelijke steun. Doel van deze steun is om een noodlijdende onderneming in staat te stellen zich te handhaven gedurende de korte periode die nodig is om een herstructurerings- of liquidatieplan uit te werken. De reddingssteun moet beperkt zijn tot het bedrag dat nodig is om de begunstigde onderneming gedurende zes maanden overeind te houden. Na deze periode moet de steun ofwel worden terugbetaald, of moet een herstructureringsplan bij de Commissie worden aangemeld om de steun als herstructureringssteun te laten goedkeuren.

Herstructureringssteun

Herstructureringssteun is steun van meer permanente aard en moet de levensvatbaarheid op langere termijn van de begunstigde onderneming herstellen op basis van een haalbaar, samenhangend en ingrijpend herstructureringsplan.

Voorwaarden voor steun

Reddings- en herstructureringssteun die bij commissie is aangemeld moet aan een aantal voorwaarden voldoen om verenigbaar met de interne markt te worden verklaard:

A) bijdrage aan een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang;
B) noodzaak van overheidsmaatregelen voor het behalen van een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang;
C) de steunmaatregel is een geschikt instrument;
D) stimulerend effect;
E) evenredigheid van het steunbedrag onder andere door middel van een eigen bijdrage voor herstructureringskosten;
F) vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer tussen lidstaten;
G) transparantie van de steun

Toepassingsgebied

De Commissie past de Richtsnoeren toe op alle ondernemingen, dus ook op ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector en de landbouwsector. Ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie of de ijzer- en staalindustrie en de ondernemingen die vallen onder de specifieke regels voor financiële instellingen vallen echter buiten het bereik van deze Richtsnoeren.