×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Europese regels op het gebied van chemische en risicovolle stoffen vastgelegd in verschillende richtlijnen. In Nederland zijn deze verschillende stoffenlijsten gebundeld tot één Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Chemische stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

...
EU Recht en beleid - 2 februari 2023

Gebiedsontwikkeling

Op deze pagina worden de verschillende vormen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling uiteen gezet. Ook wordt ingegaan op Europese aanbestedingsregels betreffende geïnstitutionaliseerde PPS-verbanden.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Open house

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Voor de inkoop in het sociaal domein, ter uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wordt het open house-model soms toegepast. Dit model biedt een mogelijkheid om naast een klassieke overheidsopdracht, inbesteden of subsidie invulling te geven aan de publieke zorgtaak. Op deze pagina kunt u meer lezen over het open house-model en de toepassing hiervan.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Voorbehouden opdrachten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel daarvan is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder die doelgroep toe te leiden naar werk. Binnen het aanbestedingsrecht bestaat op grond van artikel 20 Richtlijn 2014/24 de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkplaatsen die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. De reden voor gemeenten om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen ligt in het feit dat dit het makkelijker voor hen maakt om opdrachten te verwerven. De mogelijkheid tot een voorbehouden opdracht draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u meer informatie over SW-bedrijven en voorbehouden opdrachten.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Breedband en aanbesteden

Een onderwerp waarbij aanbestedingsvraagstukken kunnen spelen, is de uitrol van hogesnelheidsbreedbandverbindingen. Op deze pagina leest u welke rol decentrale overheden hierbij spelen, hoe aanbestedingsregels hierin voorbij komen, wat het verband is met de staatssteunregels en welke fondsen en voor breedband beschikbaar zijn.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Technisch of functioneel specificeren

Aanbestedende diensten zijn verplicht om technische of functionele specificaties in de aanbestedingsstukken op te nemen. Daarin beschrijft de aanbestedende dienst de kenmerken  waaraan werken, leveringen of diensten moeten voldoen (artikel 42 en bijlage VII Richtlijn 2014/24). Dit zijn de technische specificaties. Bij functionele specificaties beschrijft de aanbestedende dienst het beoogde doel of resultaat van de aanbesteding. Op deze pagina leest u hoe een aanbestedende dienst dergelijke specificaties kan omschrijven.