Europees recht en beleid

Laatste update: 7 februari 2023

Contact: en


Daarnaast zijn er nog aanvullende (inter)nationale kaders met afspraken over de productie, gebruik, emissies, monitoring en beheersing van risico’s van chemische stoffen.

Green Deal

De Europese Commissie wil burgers en het milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Een prioriteit van de Green deal is verontreiniging uit alle bronnen tegen te gaan. Chemische stoffen spelen in verschillende strategieën binnen de Green Deal daarom een rol. Zo worden pesticiden zowel in de biodiversiteitsstrategie als de Farm to Fork strategie behandeld. Daarnaast is er een strategie die specifiek ingaat op chemische stoffen: de Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen. Hierin worden concrete maatregelen aangekondigd om chemische stoffen veilig en duurzaam te maken. De schadelijkste chemische stoffen mogen helemaal niet meer worden gebruikt, tenzij ze essentieel zijn voor de samenleving. Meer informatie over deze strategie leest u in ons nieuwsbericht.

De belangrijkste regelgeving in de Europese Unie op het gebied van chemische stoffen is de REACH verordening (Verordening 1907/2006). REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De verordening reguleert de productie van, en handel in chemische stoffen. 

Onder de REACH-verordening worden alle chemische stoffen die geproduceerd en geïmporteerd worden binnen de Europese Unie geregistreerd. In een dossier worden de gevaren en de risico’s opgenomen en bijgehouden. Op basis hiervan kunnen (gedeeltelijke) beperkingen of verboden aan stoffen worden opgelegd. 

Ter aanvulling op het REACH-systeem zorgt de Richtlijn Indeling, Etikettering en Verpakking (Richtlijn 1272/2008) ervoor dat gevaarlijke chemische stoffen van een etiket en een verpakking worden voorzien. Daarnaast legt deze richtlijn criteria vast voor de indeling van gevaarlijke chemische stoffen in specifieke gevarenklassen (soort gevaar) en gevarencategorieën (ernst van het gevaar). 

Andere richtlijnen op het gebied van chemische stoffen hebben betrekking op producten waarin chemische stoffen zijn verwerkt.