×
Europees recht en beleid

Laatste update: 1 februari 2023

Contact: , en


Aanbestedingsregels

In 2014 zijn de meest recente versies van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in werking getreden. De Aanbestedingswet 2012 is daarop aangepast en is daarmee de omzetting van deze richtlijnen. Naast de Aanbestedingswet 2012 heeft de regering ook een flankerend beleid, waarmee aanverwante zaken als proportionaliteit worden uitgelicht.

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit.

Meer informatie over de aanbestedingsrichtlijnen en de rol van de Aanbestedingswet 2012 vindt u op de pagina Aanbestedingsregels.

Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit licht de praktische uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel toe door middel van voorschriften en antwoorden op veel gestelde vragen. De Gids Proportionaliteit vult de Aanbestedingswet 2012 aan en gaat in op alle fasen van het aanbestedingsproces. Aanbestedende diensten moeten altijd rekening houden met de voorschriften van de Gids Proportionaliteit.

Meer informatie vindt u op de pagina Gids Proportionaliteit.

Aanbestedingsreglement Werken 2016

De procedures voor aanbestede overheidsopdrachten zijn in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) beschreven. De toepassing hiervan is verplicht bij aanbestedingen voor werken onder de drempelwaarde volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’. Het ARW vult de Aanbestedingswet 2012 aan met regels voor de nationale en Europese procedures.

Meer informatie over de ARW 2016 vindt u op de pagina Aanbestedingsreglement Werken 2016.

Jurisprudentie

In het aanbestedingsrecht heeft een aanbestedende dienst te maken met het Hof van Justitie van de EU, dat exclusief bevoegd is om uitspraken te doen over de interpretatie van EU-recht, nationale civiele rechters en de Commissie van Aanbestedingsexperts, die niet-bindende adviezen geeft. De Europese Commissie kan ook een inbreukprocedure starten.

Meer informatie over hoe de verschillende rechtscolleges omgaan met het aanbestedingsrecht vindt u op de pagina Jurisprudentie.