×
Europees recht en beleid

Laatste update: 1 februari 2023

Contact:


De concurrentiegerichte dialoog is geregeld in artikel 30 Richtlijn 2014/24 en artikel 2.28 Aanbestedingswet 2012. De aanbestedende dienst kan deze procedure gebruiken “indien deze niet in staat is om te bepalen welke middelen aan zijn behoefte kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het gebied van technische, financiële of juridische oplossingen”, aldus overweging 42 bij Richtlijn 2014/24.

Toepassing van de concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan de procedure van de concurrentiegerichte dialoog toepassen voor werken, leveringen of diensten die voldoen aan de volgende criteria (artikel 26 lid 4 sub a Richtlijn 2014/24 en artikel 2.28 lid 1 sub a Aanbestedingswet 2012):

  • Er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende dienst zonder aanpassing van gemakkelijk beschikbare oplossingen;
  • Het betreft onder meer ontwerp- of innovatieve oplossingen;
  • De overheidsopdracht kan wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s, niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen;
  • De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op basis van een norm, Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader in de zin van de punten 2 tot en met 5 van Bijlage VII van Richtlijn 2014/24.

Daarnaast is er voor aanbestedende diensten de mogelijkheid om deze procedure toe te passen in de gevallen dat met een openbare of niet-openbare procedure uitsluitend onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend (artikel 26 lid 4 sub b Richtlijn 2014/24 en artikel 2.28, lid 1 sub b Aanbestedingswet 2012).

In overweging 42 bij Richtlijn 2014/24 worden opdrachten voor innovatieve projecten, projecten voor omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuur, grote computernetwerken en projecten met een complexe en gestructureerde financiering genoemd als geschikte voorbeelden voor de concurrentiegerichte dialoog.

Stappen in de procedure van de concurrentiegerichte dialoog

De procedure van de concurrentiegerichte dialoog bestaat uit verschillende stappen die hieronder nader worden beschreven. Zie in dit verband ook artikel 2.29 Aanbestedingswet 2012, waarin de verschillende stappen genoemd worden.

1. Aankondiging van de opdracht

Bij deze procedure mogen alle ondernemers een verzoek indienen om deel te nemen naar aanleiding van de aankondiging van de opdracht (artikel 30 lid 1 Richtlijn 2014/24). De aanbestedende dienst maakt een aankondiging van de opdracht bekend, waarin de behoeften en eisen staan (artikel 30 lid 2 Richtlijn 2014/24). Deze documenten bevatten tevens de gunningscriteria. Tot minimaal dertig dagen na de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht, kan er een verzoek tot deelneming ingediend worden (artikel 30 lid 1 Richtlijn 2014/24 en artikel 2.71 lid 3 Aanbestedingswet 2012).

2. Uitnodiging tot deelname dialoog

Alleen de partijen die na de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende dienst worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen. De aanbestedende dienst kan het aantal geschikte gegadigden die tot deelneming worden uitgenodigd beperken. Minimaal drie uitgekozen ondernemers worden vervolgens door de aanbestedende dienst uitgenodigd een dialoog aan te gaan (artikel 30 lid 1 en artikel 65 lid 2 Richtlijn 2014/24).

3. Dialoog

De aanbestedende dienst treedt vervolgens in dialoog met de geselecteerde deelnemers, om na te gaan en te bepalen met welke middelen het best in zijn behoeften kan worden voorzien (artikel 30 lid 3 Richtlijn 2014/24). Tijdens deze dialoog kan hij met de geselecteerde deelnemers alle aspecten van de aanbesteding bespreken.

De dialoog kan uit verscheidene fasen bestaan. De dialoog kan doorlopen totdat oplossingen gevonden zijn die in de behoeften van de aanbestedende dienst voorzien (artikel 30 lid 4 e.v.). De aanbestedende dienst moet, met het oog op de gelijke behandeling van de inschrijvers en een vertrouwelijke behandeling van de verstrekte informatie zorgen (artikel 30 lid 3).

4. Definitieve inschrijving

Nadat de aanbestedende dienst heeft verklaard dat de dialoog is afgesloten, worden de deelnemers verzocht hun definitieve inschrijving in te dienen. Ze mogen hun inschrijving preciseren, maar zij mogen daarbij de wezenlijke elementen van de opdracht niet wijzigen. De opdracht moet aan de hand van de gunningscriteria worden gegund aan de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (artikel 30 lid 1 en lid 7 Richtlijn 2014/24).