Nieuws

Publicatie: 20 november 2023

Door:


De Europese Commissie heeft op 7 november een voorstel gepubliceerd voor de herziening van de Richtlijn Gecombineerd Vrachtvervoer. Met de herziening wil de Commissie het vrachtvervoer verduurzamen door het gebruik van milieuvriendelijkere transportmethodes, zoals via spoor of waterweg, te stimuleren. De Commissie vraagt om feedback op dit voorstel. De deadline hiervoor is 9 januari 2024.

Commissie voorstel

In het kader van de Green Deal heeft de Commissie een voorstel gedaan voor het herzien van de Richtlijn Gecombineerd Vrachtvervoer. De Commissie stelt dat het voor het verminderen van vervuilende uitstoot noodzakelijk is om ook de transportsector te stimuleren om gebruik te maken van duurzamere methodes van vrachtvervoer. De belangrijkste doelstelling is dan ook het bevorderen van de interoperabiliteit van methodes van vrachtvervoer. Op die manier wordt het gemakkelijker om vrachtvervoer via de weg te beperken tot korte afstanden en voor lange afstanden gebruik te maken van spoor-, zee- of waterwegvervoer. Hiertoe worden onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:

  • al het intermodale transport wordt vrijgesteld van quota;
  • lidstaten moeten een nationaal kader opstellen voor het faciliteren van intermodaal transport;
  • er worden transparantie eisen gesteld aan terminals waar overgegaan wordt van één transportmethode naar een andere;
  • er komt een EU-brede vrijstelling van weekend-, vakantie- of nachtrijverboden voor gecombineerd transport;  
  • en er wordt een doelstelling opgezet voor lidstaten om de kosten van gecombineerd vervoer met minimaal 10% te verminderen binnen zeven jaar.

Om deze maatregelen haalbaar te maken wordt vanuit de EU een aantal steunmaatregelen voorgesteld voor het verbeteren van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe technologieën die kunnen bijdragen aan het verbeteren van intermodaal transport.

Raadpleging

De Commissie vraagt om feedback op het voorstel voor de herziening. De raadpleging richt zich specifiek op het onderzoeken welke vervoersactiviteiten moeten worden ondersteund en welke steunmaatregelen in dit opzicht het doeltreffendst zouden zijn.  Ingezonden feedback wordt door de Commissie samengevat en zal worden meegenomen in de verdere behandeling van het voorstel door het Europees Parlement en de Raad. Zienswijzen kunnen tot en met 9 januari 2024 worden ingezonden.

Bron

Duurzaam vervoer – herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer – Raadpleging Europese Commissie

Commissie keurt nieuw voorstel goed over het combineren van vervoerswijzen voor duurzamer goederenvervoer – Persbericht Europese Commissie