Nieuws

Publicatie: 21 juli 2022

Door: en


Technologie blijft zich voortdurend ontwikkelen. Dit brengt kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Daarom is de Europese Commissie al enkele jaren bezig om dit het ‘digitale decennium’ van Europa te maken. Dat betekent dat Europa zijn digitale soevereiniteit in een open en onderling verbonden wereld wil versterken en focust op digitaal vaardige burgers, data, technologie en infrastructuur. Om deze digitale transformatie te bereiken stelde de Commissie in september 2021 de Path to the Digital Decade voor. Het Europees Parlement en de Raad zijn nu tot een voorlopig akkoord gekomen over dit voorstel.

Wat staat er in de Path to the Digital Decade?

De Path to the Digital Decade bevat een bestuurskader dat ervoor moet zorgen dat Europa de doelstellingen van het digitale decennium haalt. Het is gebaseerd op een samenwerkingsmechanisme waarbij zowel de Commissie als de lidstaten betrokken zijn. De Commissie zal eerst samen met de lidstaten voor elk streefdoel een EU-traject ontwikkelen, waarna de lidstaten nationale strategische routekaarten hiervoor voorstellen. Denk hierbij aan investeringen en regelgevende maatregelen. Deze voortgang wordt gemonitord op basis van de index van de digitale economie en samenleving (DESI).

Voor meer informatie over de Path to the Digital Decade kunt u dit nieuwsbericht lezen.

Voortgangsrapporten

De Commissie zal jaarlijks een rapport publiceren waarin de voortgang van het digitale decennium wordt bijgehouden. Dit is het zogenaamde ‘State of Digital Decade’-rapport. In deze FAQs gaat de Commissie hier verder op in. De Commissie evalueert in zo’n rapport de voortgang van de streefdoelen en -cijfers, vergelijkt die met het te behalen doel en geeft aanbevelingen om de verwezenlijking van verdere doelstellingen te versnellen. Ook verschaft de Commissie informatie over de ontwikkelingen en knelpunten in de digitale transformatie. Het voortgangsrapport biedt de Commissie daarnaast gelegenheid om te kunnen informeren over de naleving van de digitale principes. Het eerste rapport wordt mogelijk al in juni 2023 aangenomen, zo meldt de Commissie.

Meerlandenprojecten

Bij meerlandenprojecten worden investeringen uit de EU-begroting, de lidstaten en het bedrijfsleven gecombineerd om de digitale doelstellingen te behalen. Het doel van meerlandenprojecten is om grote projecten mogelijk te maken. Het gaat hierbij om projecten die te groot zijn voor één lidstaat alleen. Dergelijke projecten zullen volgens de Commissie de digitale kloof tussen lidstaten verkleinen en de realisatie van een verbonden en veilige digitale eengemaakte markt juist bevorderen. De Commissie heeft al een aantal onderwerpen geïdentificeerd waarbij samenwerking essentieel is om de doelen van het digitaal decennium te kunnen behalen. Het gaat onder andere om de volgende onderwerpen:

De coördinatie van meerlandenprojecten zal door de Commissie worden opgepakt. Die zal namelijk beoordelen of een project levensvatbaar is en een oproep doen aan de lidstaten om deel te nemen aan een project. De Commissie onderzoekt samen met de deelnemende lidstaten de uitvoerbaarheid van het project en zal ook de uitvoering ondersteunen door het bieden van technische ondersteuning en het faciliteren van best practices.

Belang voor decentrale overheden

De digitale transitie speelt voor decentrale overheden ook een belangrijke rol. Zo gaan de overheidsdiensten steeds meer online plaatsvinden. Dat betekent onder meer dat burgers online toegang hebben tot gezondheidszorg en zich met een elektronische identiteit moeten kunnen identificeren. Om de doelstellingen van de Digital Decade te behalen zullen decentrale overheden deze mogelijkheden moeten faciliteren. Daarnaast gaan zij een rol spelen bij het vergroten van de digitale (basis)vaardigheden. Hiervoor kunnen speciale workshops en projecten in het leven worden geroepen.

Ook de doelstelling op het gebied van connectiviteit heeft betrekking op decentrale overheden. Zo hebben netwerkaanbieders te maken met gemeentelijk- en provinciaal beleid als het gaat om het krijgen van een vergunning voor het plaatsen van een antenne voor mobiel netwerk. Gemeenten geven namelijk de vergunningen daarvoor uit en de provincie zorgt voor de afstemming tussen gemeenten over het lokale beleid. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 5G.

Volgende stap

Met ingang van 1 juli 2022 is Tsjechië de voorzitter van de Raad van de EU. Het Tsjechische voorzitterschap zal het akkoord voor de Path to the Digital Decade ter definitieve goedkeuring voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad. Naar verwachting gebeurt dit zo spoedig mogelijk.

Bron

Beleidsprogramma “Traject naar het digitale decennium”: Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord, Europees Parlement

Door

Evelien van Buuren en Sahar Orwa, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Digital Decade, Kenniscentrum Europa Decentraal

Path to the Digital Decade: digitale transformatie van de Europese Unie, Kenniscentrum Europa Decentraal

Digitale transformatie: EU boekt vooruitgang maar investeringen zijn nodig, Kenniscentrum Europa Decentraal

Europa’s digitale decennium: Commissie zet koers uit voor digitaal soeverein Europa tegen 2030, Europese Commissie