Nieuws

Publicatie: 17 juli 2023

Door:


De Europese Commissie heeft op 7 juli bekend gemaakt dat zij de mogelijkheden tot het verlenen van exploitatiesteun aan regionale luchthavens verlengt tot en met 4 april 2027. Dit gebeurt door het verlengen van de overgangsperiode die in de Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen ligt vastgelegd. In Richtsnoeren legt de Europese Commissie haar interpretatie van Europese regels toe, en geeft zij handreiking over de toepassing van deze regels.

Steunmogelijkheden

Door het verlengen van de overgangsperiode is het mogelijk om langer gebruik te maken van de uitzonderingen op de staatssteunregels die in het leven zijn geroepen in het licht van de economische problemen die zich in deze sector voordeden, en zijn verergerd door de COVID-19 reisbeperkingen en de Russische aanvalsoorlog op Oekraïne. Na een openbare raadpleging heeft de Europese Commissie besloten steun voor regionale vliegvelden, onder voorwaarden en welke minder dan 3 miljoen passagiers per jaar vervoeren, te verlengen.

Steun voor maatregelen tegen broeikasgasuitstoot

Daarnaast heeft de Europese Commissie op 10 juli 2023 haar goedkeuring gegeven aan de wijzigingen die de Nederlandse overheid had gemeld ten aanzien van de regeling ter vermindering van broeikasgasemissies. In Nederland is deze regeling bekend als de SDE++. Deze regeling maakt subsidies aan organisaties mogelijk die hernieuwbare energie opwekken of op andere wijze hun CO2-uitstoot willen verminderen. De wijzigingen die de overheid heeft voorgesteld zien op het financieren van zgn. decarbonisatie, processen om minder afhankelijk te zijn van koolwaterstoffen. Deze zijn vooralsnog erg kostbaar. Onder de voorgestelde wijzigingen wil de Nederlandse overheid 750 miljoen euro beschikbaar stellen om in 2023 projecten in drie categorieën te ondersteunen. Het gaat hier om projecten ter bevordering van het gebruik van lagetemperatuurwarmte (geothermie, zonnewarmte), hogetemperatuurwarmte (elektrificatie van industriële processen), en moleculair (waterstofproductie, biomethaan).  Op basis van de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 heeft de Europese Commissie deze wijzigingen goedgekeurd als verenigbaar met het de Europese Verdragen.