Nieuws

Publicatie: 15 mei 2023

Door:


Nederland mag voor 1,47 miljard euro steun verlenen aan Nederlandse landbouwers om de stikstofuitstoot in de buurt van Natura-2000-gebieden te verminderen. De Europese Commissie keurde op 2 mei de twee aangemelde Nederlandse steunregelingen goed die als doel hebben om de stikstofdepositie verder te beperken.

De regelingen: de LBV en LBV-plus

De twee regelingen hebben een gezamenlijke omvang van 1,47 miljard euro en zien op de compensatie van boeren die vrijwillig hun veehouderij in de nabijheid van Natura 2000-gebieden willen sluiten. Beide regelingen voorzien in de compensatie van 100% van de verliezen die worden geleden door de veehouders. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de veehouderij, afhankelijk van de plaats van vestiging, voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaarden voor stikstofdepositie. Begunstigden van beide regelingen moeten, om in aanmerking te komen voor de steun, toezeggen dat de sluiting van hun productiecapaciteit definitief en onomkeerbaar is. Zij mogen ook niet meer opnieuw met dezelfde activiteit beginnen op een andere plaats in Nederland of elders binnen de EU.

De Landelijke beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) is de subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. In het fonds zit 500 miljoen euro voor rechtstreekse subsidies voor de compensatie van maximaal 100 % van de verliezen die worden geleden door veehouders die besluiten om hun melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen te sluiten, met name in verband met het verlies aan productiecapaciteit en productierechten. Om voor de LBV in aanmerking te komen, moet de veehouderij, afhankelijk van de locatie van vestiging, voldoen aan bepaalde jaarlijkse drempelwaardes voor stikstofdepositie.

De LBV-plusregeling is van toepassing op dezelfde soort veehouderijen, maar is specifiek gericht op de uitkoop van piekbelasters die jaarlijks een hoge minimale hoeveelheid stikstof uitstoten. Ook hier gaat het om rechtstreekse subsidies ter compensatie van maximaal 100 % van de verliezen die zij lijden als gevolg van het besluit om hun bedrijf te sluiten. De vergoeding ziet met name op het wegvallen van productierechten en op sloopkosten. Voor het verlies aan productiecapaciteit krijgen de betrokken veehouders in het kader van de LBV-plus daarbij ook maximaal 120 % compensatie, indien de bedrijfssluiting bijdraagt aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelstellingen.

De regelingen zullen openstaan tot 27 februari 2028 voor kleine en middelgrote veehouders in Nederland die hun locaties vrijwillig sluiten, maar wel op voorwaarde dus dat hun huidige stikstofdepositie bepaalde minimumniveaus overschrijdt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht dat de subsidie vanaf 1 juli 2023 kan worden aangevraagd.

Goedkeuring door de Commissie

Uit het persbericht van 2 mei 2023 blijkt dat de Europese Commissie de Nederlandse beëindigingsregelingen om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug te dringen heeft goedgekeurd op grond van de herziene richtsnoeren voor staatsteun in de landbouw- en bosbouwsector en plattelandsgebieden van december 2022. De herziene richtsnoeren zijn afgestemd op de strategische prioriteiten van de EU, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de Europese Green Deal.

De beide besluiten van de Europese Commissie zijn nog niet beschikbaar. De niet-vertrouwelijke versies van de beide besluiten wordt openbaar gemaakt in het staatssteunregister op de website van Directoraat-Generaal Concurrentie, met zaaknummers SA.106555 en SA.106559. Zodra er meer bekend is over de goedkeuring en de regelingen, berichten wij daar zo spoedig mogelijk over.

Bronnen

Staatssteun: Commissie keurt Nederlandse regelingen van 1,47 miljard euro goed om stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen, persbericht van de Europese Commissie
Beëindigingsregelingen veehouderij, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland