Nieuws

Publicatie: 20 februari 2023

Door: en


De regionale steunkaart van Nederland, die de Europese Commissie in januari 2022 goedkeurde, is onlangs aangepast. Op deze steunkaart staat welke gebieden in Nederland in de periode 2022 tot en met 2027 in aanmerking komen voor regionale investeringssteun. Daardoor wordt het in een viertal extra Nederlandse regio’s makkelijker om staatssteun te verstrekken aan ondernemingen ten behoeve van vergroening van diverse sectoren van de economie.

Om wat voor soort steun gaat het?

Op grond van de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (hierna: de Richtsnoeren) worden in iedere lidstaat van de Europese Unie gebieden aangewezen waarin ondernemingen meer steun kunnen ontvangen dan gebruikelijk. Zodoende kunnen de lidstaten de minst begunstigde Europese regio’s helpen om hun economische achterstand in te halen en verschillen in economisch welzijn, inkomen en werkloosheid te verkleinen.

Aanvullend bieden de Richtsnoeren ook ruimte om gebieden op te nemen die in aanmerking komen voor middelen uit het fonds voor een rechtvaardige transitie (ook wel: JTF-gebieden). Het gaat om regio’s waar ondernemingen naar verwachting harder geraakt worden door de ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie.

Nederland heeft eind vorig jaar haar plannen voor het Just Transition Fund (JTF) laten goedkeuren door de Europese Commissie. Het fonds biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld de introductie van groene technologie te vergemakkelijken. Ook kunnen middelen uit dit fonds het gebruik van bio-gebaseerde grondstoffen in de chemische industrie ondersteunen. Daarnaast is het de bedoeling dat er regionale netwerken voor hernieuwbare waterstof worden ontwikkeld en dat plaatselijke elektriciteitsnetwerken worden verbeterd om de elektrificatie van industriële processen verder te brengen.

Het fonds zal ook andere vormen van innovatie ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit voor de industrie. Doel is ook om nieuwe industriële waardeketens te helpen creëren ten behoeve van lokale kleine en middelgrote ondernemingen. Tot slot zal het JTF ook projecten steunen met betrekking tot energie-efficiënte huisvesting, de productie van hernieuwbare energiebronnen en klimaatneutrale logistiek, bijvoorbeeld de elektrificatie van binnenschepen.

Om welke gebieden gaat het?

In Nederland zijn er enkele gebieden toegevoegd aan de regionale steunkaart, die worden aangewezen als zogenoemde ‘niet vooraf vastliggende steungebieden onder c’. Zulke gebieden komen in aanmerking voor steun uit het JTF, maar kunnen ook door de lidstaten zelf extra worden ondersteund. In de aangewezen regio’s wordt de steunintensiteit voor staatssteun aan grote ondernemingen gesteld op maximaal 10%. Op grond van het eerste criterium onder punt 175 van de Richtsnoeren waren eerder al delen van de regio’s Achterhoek, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen Groot-Rijnmond en Kop van Noord-Holland aangewezen als gebieden die in aanmerking komen voor regionale steun (ook als “niet vooraf vastliggende steungebieden onder c”).

Delen van Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg worden daar nu aan toegevoegd omdat zij harder geraakt worden door de groene transitie. De precieze regio’s zijn terug te vinden in het staatssteunregister van de Europese Commissie onder nummer SA.105305. De uitgebreidere steunmogelijkheden gelden met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027.

Bron

State aid: Commission approves amendment to 2022-2027 regional aid map for the Netherlands, Europese Commissie

Meer informatie

Cohesiebeleid van de EU: 623 miljoen euro voor een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit in Nederland, Europese Commissie

Staatssteun: Commissie keurt regionale steunkaart 2022-2027 voor Nederland goed, Europese Commissie

Regionale steun, Kenniscentrum Europa Decentraal

Staatssteun: steungebieden op de regionale steunkaart 2022-2027 goedgekeurd, Kenniscentrum Europa Decentraal

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd, Kenniscentrum Europa Decentraal

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd, Kenniscentrum Europa Decentraal