Nieuws

Publicatie: 6 november 2023

Door: en


De Europese Commissie vraagt om feedback over een aantal voorstellen voor het verlichten van rapportageverplichtingen. Alle ingezonden feedback wordt door de Commissie voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. De deadline voor is 19 december 2023.

Achtergrond

De Commissie doet deze voorstellen in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Het doel van dit programma is het versimpelen en toekomstbestendiger maken van Europese wet- en regelgeving. De uitvoerbaarheid van regels en het tegengaan van overbelasting zijn hierin belangrijke pijlers. De Commissie hoopt door het verlichten van een aantal rapportagevereisten de administratieve lasten van zowel het midden- en kleinbedrijf als overheidsinstanties terug te dringen.

Voorgestelde aanpassingen

De Commissie stelt voor om de rapportagefrequentie te verlagen en de rapportageprocedure te versimpelen voor de volgende wet- en regelgeving:

  • Richtlijn (EU) 2022/1999 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
  • Richtlijn 2007/2/EG tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap

Met betrekking tot financiële diensten en investeringsondersteuning stelt de Commissie voor om uitwisseling van data en kennis te reguleren om de noodzaak voor rapportageverplichtingen te verlagen. Het gaat hier om het delen van informatie tussen overheidsautoriteiten onderling en tussen overheidsautoriteiten en financiële instituten.

Feedback

De voorstellen voor aanpassing van deze wet- en regelgeving zijn goedgekeurd door de Commissie. Ingezonden feedback wordt door de Commissie samengevat en zal worden meegenomen in de verdere behandeling van het voorstel door het Europees Parlement en de Raad. Feedback over de rapportagefrequentie kan tot en met 19 December 2023 worden ingezonden. Feedback over informatie-uitwisseling in de financiële sector kan tot en met 28 December 2023 worden ingezonden.

Bronnen

Verslaggevingsverminderingpakket – wijzigingen van de ESA, ESRB en InvestEU-regelgeving – Europese Commissie

Voorstel voor een richtlijn over de vereenvoudiging van rapportageverplichtingen in milieuregelgeving – Europese Commissie

Rationalisatie van rapportageverplichtingen – schets van ontwerpvoorstellen op het gebied van mobiliteit en transport – Europese Commissie

Meer informatie

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen – Kenniscentrum Europa Decentraal

Better Regulation – Kenniscentrum Europa Decentraal