Nieuws

Publicatie: 6 november 2023

Door: en


De Europese Commissie vraagt om feedback over een aantal voorstellen voor het schrappen van rapportageverplichtingen. Alle ingezonden feedback wordt door de Commissie voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad zodat zij deze kunnen meenemen in de verdere behandeling van het voorstel. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 19 december 2023.

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstellen binnen het kader van het REFIT-programma gepresenteerd, dat als doel heeft de Europese wet- en regelgeving te vereenvoudigen en toekomstbestendiger te maken. Belangrijke pijlers hiervan zijn het verbeteren van de uitvoerbaarheid van regels en het verminderen van bureaucratie. Door bepaalde rapportagevereisten te schrappen, wil de Commissie de administratieve lasten voor zowel het midden- en kleinbedrijf als overheidsinstanties verminderen. De focus ligt op het creëren van doeltreffende, efficiënte en gemakkelijk naleefbare Europese regelgeving met minimale last voor alle betrokken partijen

Voorgestelde aanpassingen

De Commissie stelt voor om een aantal rapportageverplichtingen te schrappen uit de volgende wet- en regelgeving:

Feedback

De voorstellen voor aanpassing van deze wet- en regelgeving zijn goedgekeurd door de Commissie. Ingezonden feedback wordt door de Commissie samengevat en zal worden meegenomen in de verdere behandeling van het voorstel door het Europees Parlement en de Raad. Zienswijzen kunnen tot en met 19 December 2023 worden ingezonden.

Bronnen

Voorstel voor een Besluit tot wijziging van Richtlijn 2014/62/EU betreffende bepaalde rapportagevereisten – Europese Commissie
Rationalisatie van rapportageverplichtingen – Europese Commissie

Meer informatie

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen – Kenniscentrum Europa Decentraal
Better Regulation – Kenniscentrum Europa Decentraal